Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu đẩy mạnh công tác chống tham nhũng

28/06/2013 06:58 Ngọc Quang
(GDVN) - Đây là một trong những nội dung quan trọng trong chỉ thị số 13 mà Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành, gửi tới các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và địa phương.

Chỉ thị nêu rõ, mục tiêu tổng quát của năm 2014 là đẩy nhanh sự phát triển của nền kinh tế đi đôi với việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Triển khai thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng. Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước và các địa phương tích cực đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2014, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế giai đoạn 2013-2020.

Tập trung rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phát triển nhằm khai thác các tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phát triển kinh tế. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6%.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương nhất quán thực hiện mục tiêu tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô. Thực hiện chính sách tiền tệ với mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam và bảo đảm cung ứng vốn một cách có hiệu quả cho nền kinh tế, góp phần kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Phấn đấu kiềm chế lạm phát khoảng 7%. Tiếp tục lành mạnh hóa thị trường tiền tệ, giảm dần tỷ lệ nợ xấu. Đẩy mạnh các kênh huy động vốn ngoài hệ thống ngân hàng. Triển khai có hiệu quả Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam và thực hiện tốt Đề án cơ cấu lại các ngân hàng thương mại.

Đối với vấn đề cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; khiếu nại tố cáo… Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020, tập trung vào đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân.

Nâng cao chất lượng, khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật và việc ban hành văn bản không phù hợp, không khả thi. Tích cực triển khai đề án cải cách chế độ công vụ, công chức; tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ…

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra để phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra và việc xử lý sau thanh tra. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan chuyên trách về phòng, chống tham nhũng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; hạn chế thấp nhất các đoàn khiếu nại đông người.

Đối với vấn đề an sinh xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách tạo việc làm mới và giải quyết việc làm. Tăng cường kiểm tra giám sát điều kiện lao động, an toàn, bảo hộ lao động.

Thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án về giảm nghèo, nhất là đối với các huyện nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

Đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lớn xảy ra. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp để giảm quá tải bệnh viện, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Quản lý chặt chẽ giá thuốc và chất lượng thuốc chữa bệnh.

Về phát triển giáo dục đào tạo, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu năm 2014 đẩy mạnh thực hiện xã hội học tập; chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm, liên kết đào tạo; nâng cao chất lượng giáo dục đại học, nhất là đại học ngoài công lập; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, nhất là giáo dục tiểu học, phổ thông cơ sở; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực với cơ cấu hợp lý.

Ngọc Quang