Vệ sinh, an toàn lao động được kiện toàn từ trung ương đến cơ sở SX

17/12/2012 08:01 Đỗ Tuyết
(GDVN) - Sáng 8/12 vừa qua tại Trung tâm hội nghị quốc tế 11 Lê Hồng Phong đã diễn ra Hội nghị Tổng kết 18 năm thi hành pháp luật ATVSLĐ và định hướng triển khai đến năm 2020, do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức.

Tại hội nghi các đại biểu nghe báo cáo, tham luận về công tác an toàn, vệ sinh lao động, chăm lo cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ sức khoẻ người lao động, là chính sách kinh tế - xã hội lớn của Đảng và Nhà nước ta, là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Công tác này trong nhiều năm qua đã được các Bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân các cấp quan tâm chỉ đạo và các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và người lao động tích cực triển khai thực hiện. Vì vậy, đã hạn chế được các tai nạn, sự cố trong lao động sản xuất, góp phần ổn định xã hội và phát triển kinh tế của đất nước.

Đoàn chủ tịch tại Hội nghị tổng kết

Hệ thống các văn bản Pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động đã được nghiên cứu, bổ sung và sửa đổi để phù hợp với tình hình mới. Bộ máy tổ chức và cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động đã được thành lập từ Trung ương đến địa phương và các doanh nghiệp. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh và đa dạng hóa, đặc biệt là hệ thống truyền thông đại chúng.

Tại hội nghị, Công tác huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động được triển khai, tập trung tập trung vào các lĩnh vực được ưu tiên. Bên cạnh đó Công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật được chú trọng và đẩy mạnh. Các hoạt động hợp tác quốc tế về AT,VSLĐ ngày càng được tăng cường và mở rộng.

Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động được triển khai rộng khắp trong cả nước, góp phần giảm tần suất tai nạn lao động chết người: năm 2006 tần suất tai nạn lao động chết người là 7 tai nạn trên 100.000 lao động đến năm 2011 là 5,55 tai nạn trên 100.000 người lao động, đã giảm 22% tần suất.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, hiện nay trên toàn quốc đã thành lập 58 khoa sức khỏe nghề nghiệp, khoa y tế và 37 tỉnh, ngành đã có phòng khám bệnh nghề nghiệp. 8 tỉnh thành phố đã thành lập và củng cố được Trung tâm Sức khỏe môi trường lao động… Nhìn chung, đội ngũ cán bộ làm công tác vệ sinh lao động đã được kiện toàn từ tuyến trung ương đến cơ sở sản xuất. 

Hội nghị Tổng kết này cũng nhằm đánh giá tổng thể hệ thống pháp luật, việc triển khai các văn bản, quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động… Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các cơ quan, ban ngành có liên quan tới ATVSLĐ trình bày các báo cáo tham luận: Như báo cáo về vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác ATVSLĐ của Tổng Liên đoàn LĐVN, báo cáo tổng kết 18 năm thi hành pháp luật về ATVSLĐ của Bộ Y tế, của ngành công thương, của TP Hà Nội, của TP Hồ Chí Minh, Lào Cai...

Đỗ Tuyết