847 Đảng viên tại Hà Nội bị thi hành kỷ luật

08/01/2013 16:47 Theo VnMedia.vn
Trong năm 2012, Thành ủy Hà Nội đã thi hành kỷ luật 847 đảng viên và 27 tổ chức đảng. Thông tin được đưa ra tại Hội nghị Thành ủy Hà Nội lần thứ 11 đang diễn ra sáng (8/1).

Báo cáo tại Hội nghị về công tác xây dựng đảng, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Trưởng ban tổ chức Thành ủy cho biết, trong năm qua, Thành ủy Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện đồng bộ 9 Chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá của Thành phố.

Thành ủy cũng đã chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chỉ thị, nghị quyết, đề án, chuyên đề công tác, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong toàn Thành phố vững mạnh.

Đặc biệt, công tác cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy trình trong tất cả các khâu và có nhiều đổi mới chuyển biến trong công tác đào tạo cán bộ nguồn, công tác đánh giá, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ được dư luận đánh giá cao. Công tác kiểm tra, giám sát đã lựa chọn đúng và trúng những khâu, những địa bàn trọng yếu, còn nhiều tồn tại, hạn chế để kiểm tra, giám sát và đã có kết luận kịp thời, chính xác, khách quan…

Cụ thể, trong năm qua, Thành ủy đã tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới. Trong năm, đã tiến hành kiểm tra 91 tổ chức đảng, 292 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra đã kết luận, chỉ đạo xử lý kỷ luật nhiều tổ chức, đảng viên theo quy định. Kiểm tra việc thi hành kỷ luật của 563 tổ chức đảng cấp dưới, có 485/563 tổ chức đảng được kiểm tra đã thực hiện tốt thi hành kỷ luật trong Đảng.

Báo cáo của Thành ủy cũng đánh giá, công tác giám sát tổ chức đảng và đảng viên được cấp ủy quan tâm, nhất là giám sát theo chuyên đề, trong năm đã giám sát 5.765 lượt đảng viên, 1750 tổ chức đảng. Công tác thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại tố cáo đảng viên và tổ chức đảng tiếp tục được tăng cường.

Kết quả, trong năm đã thi hành kỷ luật 847 đảng viên, 27 tổ chức đảng. Ủy ban kiểm tra Thành ủy cũng nhận được570 đơn tố cáo, phản ánh, trong đó có 159 đơn tố cáo phải giải quyết và đã giải quyết xong 156 trường hợp.

Năm 2012, có 13 đơn khiếu nại kỷ luật đảng, đã giải quyết xong 12 đơn. Qua giải quyết khiếu nại kỷ luật của đảng viên, nhìn chung việc xem xét thi hành kỷ luật của tổ chức đảng được thực hiện đúng quy định.

Toàn cảnh Hội nghị Thành ủy Hà Nội lần thứ 11

Vẫn còn đảng viên nhũng nhiễu, tiêu cực

Tuy nhiên, báo cáo tại Hội nghị, bà Ngô Thị Thanh Hằng cũng đánh giá, công tác xây dựng Đảng trong năm qua vẫn còn nhiều hạn chế.

Theo đó, việc nắm bắt và dự báo thông tin về một số sự việc còn chậm. Công tác quản lý báo cáo viên chưa chặt chẽ. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở còn một số hạn chế. Việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số đơn vị còn hình thức.

Thành ủy cũng đánh giá, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy và tinh thần trách nhiệm của một số đảng viên chưa cao. Còn có cán bộ, đảng viên có biểuhiện suy thoái về tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, quan liêu, nhũng nhiễu, tiêu cực. Công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm chưa được nhiều. Việc kiểm tra cấp ủy viên cùng cấp còn hạn chế…

Nhìn nhận về nguyên nhân của những tồn tại, Trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội cho rằng, năm 2012, tư tưởng, tâm lý của cán bộ, đảng viên và nhân dân bị tác động bởi tình hình thế giới có nhiều biến động, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục tăng cường hoạt động chống phá.

Ngoài ra, mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của một số loại hình tổ chức đảng chưa hợp lý, thiếu thống nhất, đồng bộ.

Trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội cũng đánh giá, một số ngành, lĩnh vực còn yếu kém do thiếu sự chỉ đạo quyết liệt, trách nhiệm. Một số cơ quan, đơn vị chưa chấp hành tốt các kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Một bộ phận cán bộ năng lực yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, cá biệt có trường hợp vi phạm kỷ luật nhưng chậm được điều chuyển, thay thế, xử lý.

Với những thành công và hạn chế nói trên, trong năm 2013, Thành ủy Hà Nội đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tiếp tục chỉ đạo thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng; Tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động của Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết Trung ương 5,6 (khóa X) về “tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị” và “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên”;

Tổ chức thực hiện các đề án, chuyên đề, kế hoạch về công tác cán bộ theo Kế hạch thực hiện Chương trình 01 của Thành ủy và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI; Tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động của Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa X về “tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc, tôn giáo; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với tinh thần tập trung, kiên quyết, sâu sát, hiệu quả gắn với cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Trongnăm 2013, Thành ủy Hà Nội sẽ tăng cường nghiên cứu, khảo sát thực tiễn, tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác và các quy chế, quy định của Trung ương, Thành ủy về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm trong xây dựng và đề ra các giải pháp hữu hiệu chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ Thành phố.

Theo VnMedia.vn