Ảnh: Xe bọc thép chở bộ binh BTR-152 của Việt Nam

01/09/2011 09:21 Lê Dũng - Giáp Lệnh (tổn hợp)
(GDVN) - Thành công trong nghiên cứu, cải tiến loại xe này đang được nhân rộng ở các địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao khả năng cơ động, SSCĐ, xử lý tình huống trên địa bàn.
Xe thiết giáp chở bộ binh BTR-152 trong biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam
Xe thiết giáp chở bộ binh BTR-152 trong biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam
Xe thiết giáp chở bộ binh BTR-152 trong biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam
Xe thiết giáp chở bộ binh BTR-152 trong biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam
Xe thiết giáp chở bộ binh BTR-152 trong biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam
Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước
Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước
Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước
Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước
Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước
Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước
Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước
Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước
Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước
Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước
Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước
Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước
Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước
Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước
Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước
Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước
Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước
Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước
Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước
Xe thiết giáp BTR-152 do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế, trưng bày của quân đội nhiều nước
Lê Dũng - Giáp Lệnh (tổn hợp)