Bộ trưởng Tổng bộ Trang bị, Quân đội TQ nói về chiến lược vũ khí

13/08/2012 07:08 Đông Bình (nguồn báo Quang Minh)
(GDVN) - “Tự chủ sáng tạo là một vấn đề mấu chốt nắm chắc vận mệnh phát triển của dân tộc, là nền tảng chiến lược xây dựng vũ khí trang bị…” - Theo UV QUTW TQ.
Ủy viên Quân ủy Trung ương ĐCSTQ, Bộ trưởng Tổng bộ Trang bị, Quân đội Trung Quốc, Thượng tướng Thường Vạn Toàn.

Trang mạng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đưa tin, ngày 3/8 vừa qua tại Hội nghị sáng tạo công nghệ vũ khí trang bị đã tổ chức tại Bắc Kinh. Ủy viên Quân ủy Trung ương ĐCSTQ, Bộ trưởng Tổng bộ Trang bị, Thường Vạn Toàn tham dự hội nghị và có bài phát biểu. Dưới đây là toàn bộ nội dung được viên tướng này nhấn mạnh:

Thường Vạn Toàn cho hay: “Cần học tập, quán triệt nghiêm túc tinh thần Đại hội sáng tạo khoa học công nghệ toàn quốc, đi sâu quán triệt, thực hiện tư tưởng chiến lược quan trọng trong đường lối chính xây dựng quốc phòng và quân đội của Chủ tịch (Trung Quốc) Hồ Cẩm Đào, trên khởi điểm lịch sử mới, thúc đẩy sự phát triển mang tính tự chủ, nhảy vọt và bền vững về vũ khí trang bị công nghệ cao mới cho Quân đội Trung Quốc (PLA)”.

Theo Thường Vạn Toàn, 10 năm qua, Quân đội Trung Quốc và các địa phương đã cùng nỗ lực hợp tác triển khai công tác sáng tạo công nghệ vũ khí trang bị, mở rộng nguồn sáng tạo, xây dựng được bầu không khí sáng tạo, làm phong phú văn hóa sáng tạo, rèn luyện đội ngũ sáng tạo, đã đạt được những thành quả to lớn, tạo được xu thế tốt đẹp cho phát triển khoa học, đã tạo được sự bảo đảm vũ khí trang bị và nền tảng khoa học công nghệ quốc phòng vững chắc hơn để nâng cao khả năng chiến lược quốc gia.

“Tư tưởng chiến lược quan trọng trong đường lối chính xây dựng quốc phòng và quân đội cùng bài phát biểu quan trọng tại Đại hội sáng tạo vũ khí trang bị và khoa học công nghệ quốc phòng của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, đã tiếp tục chỉ rõ phương hướng cho sự phát triển sáng tạo khoa học công nghệ quốc phòng và vũ khí trang bị, nhất định phải lĩnh hội sâu sắc, quán triệt tự giác”. - Thường Vạn Toàn

Vệ tinh quân sự Trung Quốc.

Thường Vạn Toàn nêu ra 4 "cần" đối với quân đội TQ:

“Cần khuyến khích tinh thần sáng tạo, nhận thức sâu sắc tự chủ sáng tạo là một vấn đề mấu chốt nắm chắc vận mệnh phát triển của dân tộc, là nền tảng/trọng điểm chiến lược xây dựng vũ khí trang bị và khoa học công nghệ quốc phòng, thiết thực tăng cường tinh thần trách nhiệm và ý thức cấp bách về nhiệm vụ.

Cần nhận thức được tầm quan trọng của sáng tạo, kiên trì lấy quan điểm phát triển khoa học làm phương châm chỉ đạo quan trọng, phục vụ cho chiến lược quốc gia, quán triệt chiến lược quân sự, làm sáng tỏ phương lược (kế hoạch/sách lược chung) phát triển, coi trọng sách lược “đánh cờ”, tinh thông mưu lược quân sự, nắm chắc phương hướng đúng đắn của công tác sáng tạo.

Cần xây nền tảng sáng tạo vững chắc, đặt nghiên cứu cơ bản lên vị trí quan trọng hơn, gia tăng đầu tư, tăng cường hỗ trợ, tăng cường nền tảng vững chắc cho sáng tạo công nghệ. Cần tập hợp lực lượng sáng tạo, đẩy nhanh xây dựng hệ thống sáng tạo kết hợp quân-dân, “ngụ binh ư nông”, đoàn kết hợp tác, tập hợp trí tuệ đột phá khó khăn, phát huy ưu thế chính trị to lớn của chế độ xã hội chủ nghĩa trong sáng tạo.

Cần hâm nóng tinh thần sáng tạo, kế thừa và phát huy văn hóa trang bị, chăm sóc tốt đời sống tinh thần của người làm công tác trang bị, lấy tự giác cao của văn hóa tạo động lực tinh thần vô tận cho sáng tạo”.

Chính ủy Tổng bộ Trang bị - Vương Hồng Nghiêu tham dự hội nghị; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ, Tổng bộ Trang bị - Lý An Đông làm báo cáo công tác; Phó Bộ trưởng Tổng bộ Trang bị - Trương Dục Lâm, Ngưu Hồng Quang, Lưu Quốc Trị; Phó Chính ủy Tổng bộ Trang bị, Vương Gia Thắng;

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ, Tổng bộ Trang bị, Hàn Diên Lâm, Lư Tích Thành, Lưu Trác Minh; đại diện lãnh đạo các cơ quan Tổng bộ Trang bị, các quân binh chủng, Đại học Khoa học Công nghệ Quốc phòng, Viện Nghiên cứu Vật lý Công trình Trung Quốc, một số học viện, nhà trường cao đẳng, đại học đã tham gia hội nghị này.

Tên lửa đạn đạo DF-21C Trung Quốc.
Đông Bình (nguồn báo Quang Minh)