Cập nhật hình ảnh tập trận quy mô lớn, kéo dài Maple Resolve của Canada (P3)

28/10/2012 15:50 Lê Mai (theo Canadian Army/Mps)
(GDVN) - Từ ngày 4/10 đến ngày 11/11/2012, quân đội Canada tiến hành một cuộc tập trận mang tên Maple Resolve. Địa điểm cuộc diễn tập quy mô này là khu vực của Trung tâm huấn luyện tập trận Canada (CMTC) đóng ở Wainwright. Cuộc tập trận được tổ chức với mục đích nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang quân sự của Canada. Hơn 3000 quân nhân và nhiều trang thiết bị - vũ khí đã và sẽ được huy động để thực hiện nhiệm vụ. Dưới đây là những hình ảnh cập nhật.
Hoạt động của các đơn vị bộ binh của quân đội Canada trong tập trận Maple Resolve diễn ra từ ngày 4/10 đến ngày 11/11/2012
Hoạt động của các đơn vị bộ binh của quân đội Canada trong tập trận Maple Resolve diễn ra từ ngày 4/10 đến ngày 11/11/2012
Hoạt động của các đơn vị bộ binh của quân đội Canada trong tập trận Maple Resolve diễn ra từ ngày 4/10 đến ngày 11/11/2012
Hoạt động của các đơn vị bộ binh của quân đội Canada trong tập trận Maple Resolve diễn ra từ ngày 4/10 đến ngày 11/11/2012
Hoạt động của các đơn vị bộ binh của quân đội Canada trong tập trận Maple Resolve diễn ra từ ngày 4/10 đến ngày 11/11/2012
Hoạt động của các đơn vị bộ binh của quân đội Canada trong tập trận Maple Resolve diễn ra từ ngày 4/10 đến ngày 11/11/2012
Hoạt động của các đơn vị bộ binh của quân đội Canada trong tập trận Maple Resolve diễn ra từ ngày 4/10 đến ngày 11/11/2012
Hoạt động của các đơn vị bộ binh của quân đội Canada trong tập trận Maple Resolve diễn ra từ ngày 4/10 đến ngày 11/11/2012
Hoạt động của các đơn vị bộ binh của quân đội Canada trong tập trận Maple Resolve diễn ra từ ngày 4/10 đến ngày 11/11/2012
Hoạt động của các đơn vị bộ binh của quân đội Canada trong tập trận Maple Resolve diễn ra từ ngày 4/10 đến ngày 11/11/2012
Hoạt động của các đơn vị bộ binh của quân đội Canada trong tập trận Maple Resolve diễn ra từ ngày 4/10 đến ngày 11/11/2012
Hoạt động của các đơn vị bộ binh của quân đội Canada trong tập trận Maple Resolve diễn ra từ ngày 4/10 đến ngày 11/11/2012
Hoạt động của các đơn vị bộ binh của quân đội Canada trong tập trận Maple Resolve diễn ra từ ngày 4/10 đến ngày 11/11/2012
Hoạt động của các đơn vị bộ binh của quân đội Canada trong tập trận Maple Resolve diễn ra từ ngày 4/10 đến ngày 11/11/2012
Hoạt động của các đơn vị bộ binh của quân đội Canada trong tập trận Maple Resolve diễn ra từ ngày 4/10 đến ngày 11/11/2012
Hoạt động của các đơn vị bộ binh của quân đội Canada trong tập trận Maple Resolve diễn ra từ ngày 4/10 đến ngày 11/11/2012
Hoạt động của các đơn vị bộ binh của quân đội Canada trong tập trận Maple Resolve diễn ra từ ngày 4/10 đến ngày 11/11/2012
Hoạt động của các đơn vị bộ binh của quân đội Canada trong tập trận Maple Resolve diễn ra từ ngày 4/10 đến ngày 11/11/2012
Hoạt động của các đơn vị bộ binh của quân đội Canada trong tập trận Maple Resolve diễn ra từ ngày 4/10 đến ngày 11/11/2012
Hoạt động của các đơn vị bộ binh của quân đội Canada trong tập trận Maple Resolve diễn ra từ ngày 4/10 đến ngày 11/11/2012
Hoạt động của các đơn vị bộ binh của quân đội Canada trong tập trận Maple Resolve diễn ra từ ngày 4/10 đến ngày 11/11/2012
Hoạt động của các đơn vị bộ binh của quân đội Canada trong tập trận Maple Resolve diễn ra từ ngày 4/10 đến ngày 11/11/2012
Hoạt động của các đơn vị bộ binh của quân đội Canada trong tập trận Maple Resolve diễn ra từ ngày 4/10 đến ngày 11/11/2012
Hoạt động của các đơn vị bộ binh của quân đội Canada trong tập trận Maple Resolve diễn ra từ ngày 4/10 đến ngày 11/11/2012
Hoạt động của các đơn vị bộ binh của quân đội Canada trong tập trận Maple Resolve diễn ra từ ngày 4/10 đến ngày 11/11/2012
Lê Mai (theo Canadian Army/Mps)