Chủ tịch nước: “Báo chí góp phần ngăn chặn xu nịnh, chạy chọt..."

22/06/2015 07:27 Ngọc Quang
(GDVN) - Báo chí cần góp phần phát hiện, ngăn chặn những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, có biểu hiện cơ hội chính trị, xu nịnh, chạy chọt...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nhấn mạnh yêu cầu về nhiệm vụ đối với các cơ quan báo chí trong tình hình mới tại Lễ kỷ niệm 90 năm báo chí cách mạng Việt Nam diễn ra tối 21/6 tại Hà Nội.

Trong không khí xúc động của buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ, 90 năm qua, báo chí cách mạng luôn đồng hành cùng dân tộc, lớn lên cùng cách mạng, phục vụ cách mạng, phụng sự nhân dân. Người làm báo thực sự là chiến sỹ, với cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén, góp phần xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Trong những năm tháng đấu tranh giành chính quyền, báo chí cách mạng đã góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, tuyên truyền đường lối của Đảng, vận động, tập hợp quần chúng, phát huy cao độ lòng yêu nước, xây dựng lực lượng cách mạng, cổ vũ nhân dân đứng lên đập tan ách đô hộ của thực dân, đế quốc, phong kiến.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, báo chí đã có nhiều đóng góp hết sức quan trọng trong suốt 90 năm qua. ảnh: Năng lượng mới.

Trong 45 năm kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc sau đó, báo chí đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng.

Các nhà báo có mặt trên khắp các chiến trường, vừa cầm bút, vừa cầm súng để làm báo và chiến đấu, góp phần tạo nên khí thế hào hùng của quân và dân ta trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, gian khổ. Hơn 400 nhà báo đã anh dũng hy sinh trong tư thế của người chiến sỹ. Gương anh dũng hy sinh của các nhà báo - liệt sỹ được thế hệ hôm nay và mai sau đời đời ghi nhớ.

Chủ tịch nước khẳng định: “Đảng, Nhà nước, nhân dân ta ghi nhận và đánh giá cao vai trò và những đóng góp to lớn của báo chí đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước trong 90 năm qua”.

Giải Báo chí Quốc gia năm 2014 thu hút sự tham gia của 1.468 tác phẩm dự thi từ các hội nhà báo tỉnh, thành phố, các liên chi hội và chi hội nhà báo trực thuộc Trung ương.

Trong số 177 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, có 118 tác phẩm đạt giải: 9 giải A, 26 giải B, 54 giải C và 29 giải Khuyến khích.

Theo Chủ tịch nước, ngày nay tình hình thế giới và khu vực diễn biến hết sức phức tạp, sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng phải đương đầu với những khó khăn, thách thức. 

Năm 2015, đất nước ta có nhiều ngày kỷ niệm lớn, Đảng ta tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Trong bối cảnh đó, báo chí cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, làm tròn trách nhiệm là lực lượng tiên phong, xung kích trên mặt trận văn hóa - tư tưởng.

Báo chí cần phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, góp phần củng cố, tăng cường lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước, vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước, tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt; bảo vệ công lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, các giá trị, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; phê phán, đấu tranh với cái xấu, cái ác, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực trong mọi lĩnh vực.

Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại để nhân dân thế giới, bạn bè quốc tế hiểu rõ đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, những thành tựu công cuộc đổi mới, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, góp phần đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tăng cường sự đoàn kết, ủng hộ quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và ông Đinh Thế Huynh - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải A.

Bên cạnh đó, báo chí cần phản ánh trung thực tình hình đất nước, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, là tiếng nói của nhân dân, cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước; cổ vũ, động viên nhân dân tham gia vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng.

Chủ tịch nước chỉ rõ: “Báo chí cần góp phần phát hiện, ngăn chặn những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, có biểu hiện cơ hội chính trị, nói và làm trái cương lĩnh, đường lối, nguyên tắc của Đảng; tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, vận động cá nhân, tư tưởng cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm, mị dân, chuyên quyền, độc đoán, trù dập người đấu tranh, phê bình; để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng, tham nhũng, tiêu cực lớn ở địa phương, đơn vị; nói không đi đôi với làm; kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh mà không giải trình rõ được nguồn gốc...

Đồng thời, báo chí cũng phải tích cực đấu tranh phản bác những thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực xấu, thù địch”.

Chủ tịch nước lưu ý, lãnh đạo các cơ quan báo chí cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, có phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí cả về nội dung tư tưởng, tính thuyết phục, hấp dẫn; quan tâm chăm lo đời sống của cán bộ, công nhân viên, xây dựng cơ quan báo chí là những tập thể đoàn kết, gắn bó.

Vui mừng trước những thành tựu của báo chí nước nhà, Chủ tịch nước mong muốn: “Đội ngũ những người làm báo cần không ngừng rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, mọi sự cám dỗ, có đủ dũng khí, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, bám sát thực tiễn, để có nhiều tác phẩm báo chí có giá trị, hay, thuyết phục, cuốn hút công chúng, xứng đáng là những người chiến sỹ trên mặt trận văn hóa - tư tưởng như Bác Hồ đã căn dặn”.

Ngọc Quang