Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục QP

21/12/2011 15:40 Theo Báo Quân Đội Nhân Dân
Phối kết hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự các địa phương trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự.
Sáng 21/12, Bộ Quốc phòng đã giao ban công tác quốc phòng bộ, ngành Trung ương năm 2011. Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
Đồng chí Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ chủ chì hội nghị.
Năm 2011, điều kiện kinh tế-xã hội gặp nhiều khó khăn, thách thức, song các bộ, ngành cơ quan, tổ chức ở Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự với tinh thần tích cực, chủ động và đạt kết quả tốt.

Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông tư 248/2010/TT-BQP về công tác quốc phòng ở các bộ, ngành, địa phương năm 2011. Nổi bật là đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng-an ninh, nhất là bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh (BDKTQP-AN) cho các đối tượng, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đối với công tác quốc phòng, quân sự.

Coi trọng việc kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành với thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoạt động của lực lượng tự vệ, dự bị động viên (DBĐV), góp phần tích cực xây dựng, củng cố, tăng cường QP-AN.

Ban CHQS nhiều bộ, ngành Trung ương đã duy trì nền nếp hoạt động và phát huy được vai trò làm tham mưu cho lãnh đạo bộ, ngành chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự.

Phối kết hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự các địa phương trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự; kịp thời chỉ đạo xây dựng, quản lý, huấn luyện, duy trì hoạt động đối với lực lượng tự vệ, lực lượng DBĐV theo đúng quy định của pháp luật.

Phương hướng nhiệm vụ công tác quốc phòng bộ, ngành năm 2012, tập trung chỉ đạo quán triệt, thực hiện tốt nhiệm vụ tăng cường quốc phòng và an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Kịp thời ban hành đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ.

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Bộ Tổng tham mưu và các quân khu về BDKTQP-AN cho các đối tượng 2; hoàn thành tốt việc tập huấn kiến thức quân sự, quốc phòng cho đội ngũ cán bộ quân sự của Ban CHQS và cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm công tác quốc phòng, quân sự của các bộ, ngành Trung ương…
Theo Báo Quân Đội Nhân Dân