Chức năng, nhiệm vụ của Viện Chiến lược phát triển

12/09/2018 08:52 Nhật Minh
(GDVN) - Thủ tướng vừa ký Quyết định 40/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Viện Chiến lược phát triển là tổ chức sự nghiệp khoa học thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện chức năng nghiên cứu về chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, quy hoạch cấp quốc gia, vùng, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch đầu tư công của quốc gia.

Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo và thực hiện hoạt động tư vấn về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ của Viện Chiến lược phát triển là nghiên cứu các đề án, dự án về chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, quy hoạch tổng thể quốc gia, vùng, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch đầu tư công trong từng thời kỳ.

(Ảnh minh họa: vov)

Nghiên cứu lý luận, phương pháp luận về xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

Phân tích, tổng hợp và đánh giá triển vọng phát triển kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ, môi trường và các yếu tố quốc tế phục vụ nghiên cứu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

Phản biện các đề án về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch theo phân công của cấp có thẩm quyền.

Đồng thời thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công: triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và những nghiên cứu khoa học khá theo quy định của pháp luật.

Thực hiện hoạt động tư vấn về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; đào tạo tiến sỹ theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, thực hiện hợp tác quốc tế trong nghiên cứu các vấn đề kinh tế, xã hội, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch theo phân công của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, người lao động và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cơ cấu tổ chức

Viện Chiến lược phát triển có 8 đơn vị: 1- Ban Tổng hợp; 2- Ban Chiến lược phát triển các ngành sản xuất; 3- Ban Chiến lược phát triển các ngành dịch vụ; 4- Ban Chiến lược phát triển nhân lực và xã hội; 5- Ban Chiến lược phát triển vùng; 6- Ban Chiến lược phát triển hạ tầng và đô thị; 7- Văn phòng; 8- Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam.

Viện Chiến lược phát triển có Viện trưởng và không quá 3 Phó Viện trưởng. Viện trưởng và các Phó Viện trưởng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật.

Viện trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2018.

Nhật Minh