Lãnh đạo tỉnh muốn Trường Văn Hiến là tư thục, thị xã muốn là công lập

19/03/2019 07:09 Hưng Long
(GDVN) - Tỉnh Đồng Nai mong muốn chuyển đổi loại hình hoạt động của trường từ dân lập sang tư thục nhưng ý kiến của địa phương lại không như vậy…

Lãnh đạo tỉnh kết luận chuyển đổi mô hình trường Văn Hiến sang tư thục

Ngày 07/04/2009, Ban Văn hóa - xã Hội tỉnh Đồng Nai lập Kết quả khảo sát số 16/TB-BVHXH về tổ chức và hoạt động của Trường Văn Hiến.

Ban Văn hóa – xã hội tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của trường. Ngày 02/8/1989, Trường Văn Hiến được thành lập và là trường dân lập đầu tiên được thành lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Năm học đầu tiên 1989-1990, trường chỉ tuyển được 404 học sinh. Sau 20 năm hoạt động, số học sinh là 3.014 em.  

Trường Trung học phổ thông dân lập Văn Hiến. (Ảnh: H.L)

Như các trường ngoài công lập khác, chất lượng học sinh đầu vào thấp, vì thế trường đã áp dụng các biện pháp như tăng tiết, dạy bồi dưỡng... nên chất lượng giáo dục từng bước được cải thiện, tạo niềm tin cho các phụ huynh học sinh và chính quyền địa phương.

Trường luôn nằm trong top 10 trường Trung học phổ thông có tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT cao của tỉnh.

Từ nguồn thu học phí, sau khi nộp thuế, chi lương giáo viên và các hoạt động khác, nhà trường trích một phần vào quỹ phúc lợi chăm lo đời sống cho đội ngũ và tiếp tục đầu tư thiết bị giảng dạy, sách thư viện ... đồng thời có tích lũy, dự phòng.

Ngày 03/10/2012, Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh đã có Tờ trình số 1119/TTr-UBND, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài chính xem xét việc chuyển loại hình Trường Văn Hiến sang loại hình trường công lập.

Ngày 10/10/2012, Trường Văn Hiến ra Công văn số 01/2012/GT-VH gửi Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh, giải trình về việc xin xác nhận thanh lý cơ sở vật chất của Trường Văn Hiến.

Ngày 22/10/2012, Trường Văn Hiến ra Công văn số 12/2012/CV-VH gửi UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh cho phép chuyển Trường Văn Hiến sang loại hình tư thục.

Thời điểm này, theo Nghị định số: 75/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục năm 2005 thì không còn loại hình bán công, dân lập ở cấp giáo dục phổ thông.

Với 8 phòng học cũ trước đây do Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc (cũ) giao, Trường Văn Hiến xin được thanh lý và nộp ngân sách nhà nước.

Ngày 28/11/2012, tại văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai tiến hành lập Biên bản họp về việc đề xuất chuyển loại hình Trường Văn Hiến.

Ngày 19/12/2012, Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Đồng Nai ra Công văn số 2413/SGDĐT-TCCB đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chuyển Trường Văn Hiến sang loại hình trường tư thục.

Ngày 23/01/2013, Tỉnh Ủy Đồng Nai ra Công văn số 3998-CV/TU đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để giải quyết về việc chuyển loại hình Trường Văn Hiến.

Ngày 17/4/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ra Thông báo số 455/TB-VP kết luận chuyển đổi trường Trung học phổ thông Văn Hiến sang loại hình trường tư thục.

Địa phương bảo lưu ý kiến chuyển sang mô hình công lập

Liên quan đến tài sản ban đầu của nhà trường, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh thống nhất tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết thỏa đáng, đúng theo qui định pháp luật hiện hành.

Ngày 03/6/2013, Sở Tài Chính tỉnh Đồng Nai ra Thông báo kết quả cuộc họp số 1855/TB-STC về việc thống nhất tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về xử lý tài sản ban đầu của Trường Văn Hiến.

Quyết định thành lập Trường Phổ thông trung học dân lập Văn Hiến vào năm 1989. (Ảnh: H.L)

Theo đó, Sở Tài Chính đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát hồ sơ lưu trữ cung cấp tài liệu hồ sơ, giấy tờ có liên quan về tài sản ban đầu (nhà và đất) gửi về Sở Tài Chính trước ngày 15/06/2013.

Qua đó, làm cơ sở xác định giá trị tài sản trên đất theo chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 08/10/2013, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai ra Báo cáo số 4356/BC-STC về việc xử lý tài sản ban đầu của Trường Văn Hiến.

Ý kiến của Sở Tài chính nêu rõ, thống nhất chuyển Trường Văn Hiến sang loại hình trường tư thục là phù hợp với quy định.

Chủ tịch Hội đồng trường dân lập đầu tiên ở phía Nam với nghi án bị điều tra 

Đối với tài sản là đất, trường tư thục có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, không được thay đổi mục đích sử dụng.

Đối với tài sản là nhà, do Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh đến thời điểm hiện tại không cung cấp được hồ sơ ban đầu (tức thời điểm năm 1989 – PV) nên Sở Tài chính không có cơ sở để xác định giá trị.

Tài sản là của nhà trường được hình thành từ nguồn tích lũy quá trình hoạt động, vốn vay và người vay là ông Nguyễn Thanh Ngạn - Chủ tịch hội đồng quản trị nhà trường.

Do đó, khi chuyển qua trường tư thục phải tổ chức đánh giá lại tại thời điểm chuyển đổi và kế thừa chủ sở hữu.

Ngày 23/4/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ra Công văn số 3326/UBND-VX về việc chấp thuận về chủ trương chuyển Trường Văn Hiến sang loại hình trường Trung học phổ thông tư thục.

Ngày 14/5/2014, Sở Giáo dục và đạo tạo tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị liên quan gồm có: Sở Nội Vụ, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư, Sở Tài Chính và Sở Tài nguyên và Môi Trường, Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh và Trường Văn Hiến để tổ chức thẩm định chuyển đổi loại hình trường dân lập sang tư thục.

Qua ý kiến các thành phần dự họp, Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh vẫn bảo lưu kết quả chuyển sang loại hình trường công lập và không có ý kiến gì thêm.

Các Sở, ngành thống nhất chủ trương chuyển Trường Trung học phổ thông dân lập Văn Hiến sang loại hình trường trung học phổ thông tư thục theo qui định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo tại Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/05/2009 và của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại Công văn số 3326/UBND-VX ngày 23/04/2014.

Ngày 28/5/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai lập Báo cáo thay biên bản số 1167/BC-SGDĐT về việc thẩm định “Đề án chuyển đổi loại hình trường dân lập sang loại hình trường tư thục đối với Trường Văn Hiến”.

Qua ý kiến của các thành phần dự họp, các Sở ngành tham dự thống nhất chủ trương chuyển Trường Phổ thông dân lập Văn Hiến sang loại hình Trường Trung học phổ thông tư thục.

Ủy ban nhân dân thị xã Long Khánh vẫn bảo lưu ý kiến theo các văn bản đã gửi, tức chuyển đổi trường sang loại hình công lập.

(Còn tiếp)

Hưng Long