Lập Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng vừa có quyết định thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định số 1642/QĐ-TTg nói rõ, tổ công tác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - ông Mai Tiến Dũng làm Tổ trưởng.

Hai Tổ phó gồm: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - ông Lê Mạnh Hà và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - ông Nguyễn Cao Lục.

Các thành viên của Tổ công tác gồm: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - ông Đào Quang Thu, Thứ trưởng Bộ Tài chính - ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tư pháp - ông Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ - ông Nguyễn Trọng Thừa, Phó Tổng thanh tra Chính phủ - ông Đặng Công Huẩn;

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Chính phủ - ông Đinh Dũng Sỹ (Thường trực Tổ công tác); Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Chính phủ - ông Vũ Thiện Vương (Thường trực Tổ công tác); Chuyên viên chính Vụ Tổng hợp Văn phòng Chính phủ - bà Nguyễn Thị Loan (Thường trực, Thư ký Tổ công tác).

Thủ tướng chỉ đạo thành lập tổ công tác kiểm tra việc thực hiện kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. ảnh: vgp.

Tổ công tác do Thủ tướng Chính phủ thành lập, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tổ công tác có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao;

Được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định nêu rõ, Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra việc phân loại văn bản, cập nhật nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trên Hệ thống Quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi tại Văn phòng Chính phủ; việc cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trên Hệ thống Quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi tại các bộ, cơ quan, địa phương.

Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các bộ, cơ quan, địa phương.

Đánh giá toàn diện, đầy đủ tiến độ, chất lượng, kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao so với yêu cầu đề ra; có ý kiến về sự phù hợp của nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo đã giao so với thực tiễn.

Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo đã giao để tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng giải quyết hoặc có biện pháp điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan.

Định kỳ hàng tháng hoặc sau mỗi đợt kiểm tra, Tổ công tác có nhiệm vụ báo cáo đầy đủ và chính xác tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

Kiến nghị các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của các bộ, cơ quan, địa phương được kiểm tra; kiến nghị các biện pháp xử lý vi phạm theo quy định (nếu có) với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ngọc Quang
Đang tải tin...