Ngày 26/12, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tháng 12/2017. Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Phạm Lương Sơn dự và chủ trì Hội nghị.

Thay mặt Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ông Phạm Lương Sơn – Phó Tổng Giám đốc đã báo cáo kết quả thực hiện mốt sô chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản năm 2017.  

Theo đó, kết quả thu, phát triển đối tượng tham gia trong năm 2017 (ước thực hiện đến tháng 12/2017).

Số người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc là 13,52 triệu người; Bảo hiểm thất nghiệm 11,72 triệu người; Bảo hiểm xã hội tự nguyện 291 nghìn người; Bảo hiểm y tế 81 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 86% dân số.

Toàn ngành thu 289.349 tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch giao; trong đó, thu Bảo hiểm xã hội là 194.943 tỷ đồng; thu Bảo hiểm thất nghiệm là 13.263 tỷ đồng; thu Bảo hiểm y tế là 81.143 tỷ đồng.

Số tiền nợ Bảo hiểm xã hội là 5.737 tỷ đồng, chiếm 3,0% số kế hoạch thu Bảo hiểm xã hội do Thủ tướng Chính phủ giao, giảm 0,8% so với năm 2016.

Toàn ngành cấp 13,5 triệu sổ Bảo hiểm xã hội, đạt tỷ lệ 99,3% trên tổng số đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội; cấp được 78,2 triệu thẻ Bảo hiểm y tế.

Thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, ngành Bảo hiểm xã hội đã bàn giao khoảng 9,1 triệu sổ Bảo hiểm xã hội, đạt trên 70% so với tổng số sổ Bảo hiểm xã hội phải bàn giao cho người lao động.

Ông Phạm Lương Sơn cũng thông tin về việc giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp năm 2017.

Theo đó, toàn Ngành giải quyết cho 9,9 triệu lượt người hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội, trong đó: 141.695 người hưởng Bảo hiểm xã hội hàng tháng; 717.053 lượt người hưởng Bảo hiểm xã hội 1 lần; 9,1 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

Phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho khoảng 694.323 lượt người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp và 35.167 người hưởng chế độ hỗ trợ học nghề.

Thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho 169 triệu lượt người khám, chữa bệnh nội trú và ngoại trú.

Chi Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp toàn Ngành là 270.316 tỷ đồng; trong đó, chi Bảo hiểm xã hội từ nguồn Ngân sách 45.170  tỷ đồng, chi Bảo hiểm xã hội từ Quỹ Bảo hiểm xã hội 132.474 tỷ đồng, chi Quỹ Bảo hiểm thất nghiệm 7.422 tỷ đồng và chi khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế 85.250 tỷ đồng.

Về công tác trả sổ Bảo hiểm xã hội, cấp thẻ Bảo hiểm y tế: Khẩn trương in, đổi thẻ Bảo hiểm y tế cho người tham gia Bảo hiểm y tế đã đồng bộ theo mã số Bảo hiểm xã hội. Đảm bảo 100% người tham gia Bảo hiểm y tế đã đồng bộ có mã số Bảo hiểm xã hội được cấp thẻ Bảo hiểm y tế mới, bao gồm cả các nhóm đối tượng được Ngân sách Nhà nước đóng hoặc hỗ trợ một phần mức đóng.

Đối với người tham gia chưa đồng bộ mã số Bảo hiểm xã hội mà thời hạn phải đổi thẻ Bảo hiểm y tế vào tháng 1/2018, phải tập trung đồng bộ và cấp xong trước ngày 31/12/2017 để trả thẻ cho người tham gia.

Ông Phạm Lương Sơn - Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam khái quát những kết quả đạt được của toàn ngành năm 2017. Ảnh: BHXHVN. 

Đáng chú ý, ông Phạm Lương Sơn – Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng nêu bật những hoạt động ấn tượng về công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành luôn dẫn đầu.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, đã giảm giờ giao dịch giữa người dân với cơ quan Bảo hiểm xã hội, giảm bộ thủ tục hành chính để đảm phát triển đối tượng tham gia.

Cụ thể giảm từ 115 bộ đến này còn 28 bộ theo quy trình nhiệm vụ. Hướng tới 2018, chỉ còn một quy trình nhiệm vụ từ thu đến số thẻ, tài chính kế toán đi vào một quy trình điện tử số hóa.

Năm 2017, ngành Bảo hiểm xã hội đã được ghi nhận xếp thứ 2 trong 20 bộ ngành hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Chính phủ.

Ngành Bảo hiểm xã hội đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, 1 trong 6 cơ sở dữ liệu được Chính phủ giao.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu tập trung quản lý người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; hoàn thiện dữ liệu thống kế danh sách hộ gia đình; cấp mã số Bảo hiểm xã hội làm căn cứ cấp thẻ Bảo hiểm y tế theo mã số định danh duy nhất của mỗi người dân.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 phục vụ nhân dân

Hoàn thiện và vận hành ổn định, hiệu quả “Cổng Thông tin điện tử ngành Bảo hiểm xã hội”; cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động, chủ trương, chính sách pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; tiếp nhận các yêu cầu giao dịch điện tử, khai thác thông tin, dữ liệu về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế của tổ chức, cá nhân.

Đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cung cấp 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; số đăng ký và thực hiện giao dịch điện tử là trên 236 nghìn đơn vị, doanh nghiệp; đã hoàn thành tin học hóa việc quản lý và lưu trữ đối với 4,5 triệu hồ sơ hưởng Bảo hiểm xã hội.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng cho biết, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Tuyên truyền cho đơn vị sử dụng lao động, người lao động, người dân được biết những nội dung mới trong quy định của Bộ luật Hình sự có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 liên quan đến việc trục lợi, trốn đóng Bảo hiểm xã hội.

Tuyên truyền cho người lao động, người dân hiểu về ý nghĩa và mục đích của việc trả sổ Bảo hiểm xã hội, cấp thẻ Bảo hiểm y tế theo mã số Bảo hiểm xã hội.

Vũ Phương