Nghỉ hưu, chuyển công tác phải trả lại nhà công vụ

26/02/2014 13:59 NGUYỄN HỒ
(GDVN) - Đây là một trong nhiều điểm mới tại Thông tư số 01/2014/TT-BXD hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ mà Bộ Xây dựng vừa ban hành.

Theo Điều 14 của Thông tư, việc thu hồi nhà ở công vụ gồm 5 trường hợp:

Người thuê nhà nghỉ hưu hoặc hết tiêu chuẩn được thuê nhà ở công vụ; Người thuê nhà chuyển công tác đến địa phương khác;Người thuê nhà có nhu cầu trả lại nhà ở công vụ; Người đang thuê nhà ở công vụ bị chết;Người thuê nhà sử dụng nhà ở công vụ sai mục đích hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người thuê nhà ở công vụ mà cơ quan quản lý nhà ở công vụ có quyết định xử lý thu hồi.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Điều 18 của Thông tư này ghi rõ, những hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý sử dụng nhà ở công vụ gồm: Tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở công vụ; Cho thuê nhà ở công vụ không đúng đối tượng; Chuyển đổi, chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở dưới bất kỳ hình thức nào; Cho người khác mượn, ở nhờ một phần hoặc toàn bộ nhà ở công vụ;

Cải tạo, sửa chữa nhà ở mà không được sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà ở công vụ; Các hành vi quy định tại Điều 8 của Thông tư số 38/2009/TT-BXD ngày 08/12/2009 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị đối với trường hợp nhà ở công vụ là nhà biệt thự;

Các hành vi quy định tại Điều 23 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đối với trường hợp nhà ở công vụ là nhà chung cư; Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

Đối với các phần diện tích dùng để kinh doanh, dịch vụ... đơn vị quản lý vận hành được khai thác kinh doanh để bù đắp cho chi phí quản lý vận hành và bảo trì nhà ở công vụ.

Trường hợp đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ trực tiếp thu phí sử dụng các dịch vụ như điện, nước, internet hoặc dịch vụ trông giữ tài sản thì phải đảm bảo nguyên tắc không nhằm mục đích kinh doanh trong hoạt động thu phí này.

Đối với nhà ở công vụ của Chính phủ thì việc quản lý, bố trí cho thuê thực hiện theo quy định tại Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 07/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/3/2014.

NGUYỄN HỒ