Nghiệm thu giáo trình Bồi dưỡng kiến thức QP-AN

11/03/2012 15:19 Theo QĐND
Chiều 9/3, Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình bồi dưỡng KTQP-AN (KTQP-AN) tổ chức Hội nghị nghiệm thu giáo trình

Chiều 9/3, Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình bồi dưỡng KTQP-AN (KTQP-AN) tổ chức Hội nghị nghiệm thu giáo trình Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ, đảng viên từ đối tượng 1 đến đối tượng 5. Thiếu tướng Phan Văn Giang, Phó Tổng tham mưu trưởng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Căn cứ Quy chế hoạt động số 763/HĐ-TM ngày 25-5-2011 của Hội đồng Thẩm định chương trình, giáo trình bồi dưỡng KTQP-AN cho đối tượng 1 đến tối tượng 5, Cục Dân quân tự vệ phối hợp với Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị,

Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) biên soạn hoàn thiện bộ giáo trình bồi dưỡng KTQP-AN từ đối tượng 1 đến đối tượng 5.


Các chuyên đề được biên soạn công phu, logic, trình bày đúng quy cách, nội dung bảo đảm tính khoa học, phù hợp với từng đối tượng, được Hội đồng cơ sở nghiệm thu đánh giá cao.

Nội dung các chuyên đề đã cập nhật quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội, QP-AN, đối ngoại theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương (Khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.Theo QĐND