Que diêm đặc biệt nước dập, chân di, gió thổi không tắt

06/10/2012 13:30 Hồng Thủy (Nguồn China News)
(GDVN) - Từ thời tiền sử, khi con người tìm ra lửa cũng là lúc lịch sử nhân loại bước sang một trang mới, lửa mang lại ánh sáng văn minh cho nhân loại. Để có được lửa ngày nay người ta dùng diêm, bật lửa, nhưng hễ gặp gió thổi, nước dập là ngọn lửa nhỏ ấy tắt ngấm. Nhưng có một que diêm đặc biệt, gió thổi không tắt, nước dập không xong, vứt xuống đất lấy chân dẫm lên di xuống cũng không làm nó tắt cháy.
Hồng Thủy (Nguồn China News)