Quốc hội không thông qua dự thảo Luật đất đai sửa đổi

21/06/2013 18:04 Ngọc Quang
(GDVN) - Đa số ĐBQH không tán thành thông qua dự án Luật đất đai sửa đổi, vì dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 chưa được thông qua.

Nhiều ĐBQH cho rằng, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là một đạo luật quan trọng, tác động lớn đến đời sống kinh tế, xã hội của đất nước và mọi tầng lớp nhân dân, một số nội dung của dự thảo Luật có liên quan đến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, và hiện còn nhiều ý kiến trái chiều. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến nhân dân, ý kiến các đại biểu Quốc hội, các cơ quan, và nhân dân, do đó Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) sau khi thông qua Hiến pháp 1992 (sửa đổi) vào kỳ họp thứ 6 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014.

Ủy ban TVQH đề nghị Quốc hội xem xét thông qua dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) sau khi thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Cũng trong chiều nay, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân. Nghị quyết khẳng định: Khi hết thời hạn sử dụng, Nhà nước không điều chỉnh lại đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối đã giao cho hộ gia đình, cá nhân theo Luật đất đai hiện hành.

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối, được tiếp tục sử dụng đất cho đến khi Luật đất đai (sửa đổi) được ban hành và có hiệu lực; khi đó thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân, sẽ áp dụng theo quy định của Luật đất đai (sửa đổi).

Trong Báo cáo Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định: Nhiều ý kiến tán thành cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân để giải quyết các trường hợp sẽ hết hạn sử dụng đất vào ngày 15 tháng 10 năm 2013 vì dự án Luật đất đai (sửa đổi) Quốc hội chưa thông qua tại kỳ họp này. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, khoản 1 Điều  67 Luật đất đai năm 2003 đã có quy định đối với các trường hợp hết thời hạn sử dụng đất. Do đó, đề nghị không cần thiết phải ban hành nghị quyết riêng của Quốc hội về vấn đề này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng: Thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân là vấn đề quan trọng có tác động lớn đến tâm lý của người nông dân trong việc đầu tư sản xuất nông nghiệp. Khoản 1 Điều 67 của Luật đất đai hiện hành đã quy định về việc gia hạn sử dụng đất nông nghiệp nhưng chưa cụ thể về thời hạn được gia hạn. Hiện nay, người sử dụng đất băn khoăn, lo lắng vì một số giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất đang gặp khó khăn, vướng mắc đặc biệt là việc thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn tại các tổ chức tín dụng.

Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng đề nghị Quốc hội cho ban hành Nghị quyết kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, ổn định tâm lý của nông dân, góp phần phát triển sản xuất và ổn định đời sống.

Ngọc Quang