Sáng nay, các đại biểu đến Hội trường Diên Hồng bắt đầu họp kỳ thứ 8

20/10/2014 07:23 Ngọc Quang
(GDVN) - Đây là kỳ họp quan trọng, với nhiều quyết sách lớn, các đại biểu cũng sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII sẽ chính thức khai mạc vào 8 giờ sáng nay, 20/10, tại hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội (quận Ba Đình, Hà Nội). 

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày Báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tiếp đó, Quốc hội nghe các báo cáo: Thẩm tra về tình hình kinh tế-xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015; Báo cáo và báo cáo thẩm tra về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014. Bộ trưởng Phạm Vũ Luận sẽ đọc tờ trình về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII sẽ chính thức khai mạc vào 8 giờ sáng ngày 20/10 tại tòa nhà Quốc hội mới.

Chiều nay, Quốc hội sẽ nghe các báo cáo và báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015; nghe tờ trình, Báo cáo thẩm tra về các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi); Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi).

Dự kiến kỳ họp thứ 8 sẽ diễn ra trong 33 ngày, dự kiến dành 70% bàn về các dự án luật, thông qua 18 dự án luật: Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi); Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi); Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); 

Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật đầu tư (sửa đổi); Luật doanh nghiệp (sửa đổi); Luật giáo dục nghề nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Công an nhân dân (sửa đổi); 

Luật hộ tịch; Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế.

Quốc hội cũng sẽ thảo luận, thông qua ba nghị quyết gồm: Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi); 

Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật.

Cũng tại kỳ họp này, 12 dự án luật sẽ được trình ra Quốc hội lần đầu, gồm: Luật tổ chức Chính phủ; Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Bộ luật dân sự (sửa đổi); Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi); 

Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi); Luật ban hành văn bản pháp luật; Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi); Luật an toàn vệ sinh lao động; Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật thú y.

Đối với công tác giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng có ba nội dung lớn: Một là báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề "Việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước về hệ thống ngân hàng theo Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015"; 

Hai là "Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông"; Ba là "Về chủ trương đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành".

Ngọc Quang