Tổng Bí thư kỳ vọng vào các đại biểu trúng cử

22/05/2016 13:06 Theo Chính phủ
(GDVN) - Ngay sau khi thực hiện quyền công dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ kỳ vọng vào các đại biểu được bầu vào Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

PV: Tổng Bí thư có thể cho biết kỳ vọng của mình với các đại biểu trúng cử vào các cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ tới?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn báo chí sau khi thực hiện quyền công dân sáng 22/5/2016

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đại biểu, cử tri cũng như tôi mong muốn các đại biểu được bầu làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp hết lòng vì nước, vì dân, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ mà Hiến pháp và pháp luật quy định.

Đó là tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Nói chung là thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người được dân tín nhiệm bầu ra thay mặt cho dân tham gia quản lý đất nước. Tôi nghĩ mỗi một người đại biểu được bầu cũng nghĩ như vậy.

Thưa Tổng Bí thư, có thể nói sự kỳ vọng của người dân vào sự đổi mới trong chặng đường phía trước của đất nước là rất lớn. Xin Tổng Bí thư cho biết vai trò của các cơ quan dân cử và đại biểu dân cử trong việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa thực sự của dân, do dân và vì dân?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
: Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân cũng như của Quốc hội trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục thực hiện cho tốt chức năng nhiệm vụ của cơ quan dân cử đã được quy định trong Hiến pháp và Pháp luật.

Đối với Quốc hội thực hiện thật tốt trách nhiệm cơ quan lập pháp, cơ quan đại diện cho dân cao nhất và cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, với 3 chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định vấn đề quan trọng của đất nước.

Tôi muốn nhấn mạnh thêm là phải thực hiện thật tốt công tác đối ngoại nghị viện trong điều kiện hiện nay. Tôi tin mỗi một vị đại biểu trúng cử nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của chúng ta nói chung, trong đó có Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nói riêng.

Nhân dịp này Tổng Bí thư có gửi gắm gì tới cử tri và nhân dân cả nước?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Trước hết tôi xin cảm ơn cử tri và nhân dân cả nước đã rất hưởng ứng cuộc bầu cử lần này. Đây là lần thứ 14 chúng ta thực hiện bầu cử nhưng theo tôi đây là cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 69 triệu cử tri đi bầu ra 500 đại biểu Quốc hội, gần 4.000 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố; gần 25.000 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp quận, huyện và khoảng 124.000 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, phường.

Cử tri thời gian vừa qua tham gia đầy đủ quy trình giới thiệu, hiệp thương, vận động bầu cử. Trong mấy ngày nay tôi thấy không khí rất nô nức và chắc là hôm nay bà con sẽ đi bầu cử đông đủ, bầu đúng người mình thấy xứng đáng nhất trong những người xứng đáng để chọn ra đại biểu ưu tú của nhân dân thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ như đã nói.

Xin cảm ơn Tổng Bí thư.

Theo Chính phủ