Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập

26/01/2019 09:13 Nhật Minh
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Kế hoạch xác định các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu lực, hiệu quả.

Theo kế hoạch, các bộ, ngành, địa phương sẽ rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết và hướng dẫn, triển khai thực hiện Luật; tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng.

Thanh tra Chính phủ sẽ soạn thảo và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án về xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập. Ảnh minh họa: Báo Đại Đoàn Kết

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm xây dựng, trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chi tiết một số điều được giao trong Luật và quy định các biện pháp thi hành Luật; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai các nội dung được giao để thực hiện Luật.

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ sẽ soạn thảo và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án về xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập và Đề án về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021.

Đồng thời, các bộ, ngành và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị mình.

Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới hoặc đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đảm bảo phù hợp với Luật.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội căn cứ các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 để quy định chi tiết, hướng dẫn trong cơ quan, đơn vị, tổ chức mình.

Nhật Minh