Xem sức mạnh của lực lượng "Đã ra quân là đánh thắng" của Việt Nam

29/08/2011 17:45 Quân Cơ - Giáp Lệnh (tổng hợp)
(GDVN) - Binh chủng Tăng - Thiết giáp là một binh chủng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Khẩu hiệu của binh chủng là: "Đã ra quân là đánh thắng".
Binh chủng Tăng - Thiết giáp là một binh chủng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, chịu trách nhiệm tác chiến đột kích trên bộ và đổ bộ (hải quân), được trang bị các loại xe tăng, xe thiết giáp, với hỏa lực mạnh, sức cơ động cao.
Ngày truyền thống của Binh chủng Tăng - Thiết giáp là ngày 5/10 hàng năm.
Khẩu hiệu của binh chủng là: "Đã ra quân là đánh thắng".
Bài hát nổi tiếng về binh chủng " Năm anh em trên một chiếc xe tăng".
Tháng 2 năm 1968 bộ đội xe tăng lần đầu tiên tham chiến tại Tà Mây- Làng Vây (Đường Chín- Khe Sanh).
Trong kháng chiến chống Mỹ xe tăng đã tham gia chiến đấu hơn 200 trận, đặc biệt đã dẫn đầu 5 cánh quân giải phóng Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh.
Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Tranh áp phích
Trang bị  tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Trang bị  tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Trang  bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Trang bị tăng, thiết giáp trong các quân, binh chủng của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Quân Cơ - Giáp Lệnh (tổng hợp)