Cách tính lương của giáo vụ của các trường phổ thông

08/05/2019 07:20
Trinh Phúc
(GDVN) - Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp nhân viên giáo vụ (mã số V.07.07.21) được áp dụng bảng lương viên chức lại A0.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú;

Trường trung học phổ thông chuyên; Trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập.

Cách tính lương của giáo vụ của các trường phổ thông ảnh 1
Giáo vụ được áp dụng bảng lương viên chức lại A0 (ảnh minh họa - đài phát thanh truyền hình Nam Định).

Theo đó, viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp nhân viên giáo vụ (mã số V.07.07.21) quy định tại Thông tư này được áp dụng bảng lương viên chức lại A0 tại bảng 3 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ – CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP).

Cụ thể, trường hợp có trình độ cao đẳng trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm nhân viên giáo vụ thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp nhân viên giáo vụ, nếu đang xếp lương theo viên chức A0 ban hành kèm theo Nghị định số 2004/2004/NĐ – CP thì tiếp tục xếp lương theo viên chức loại A0 đó;

Trường hợp đang xếp lương theo viên chức loại A1 trở lên hoặc theo viên chức loại B thì được xếp lại lương theo hướng dẫn tại Khoản 1 Mục II Thông tư số 02.2007/TT – BNV ngày 25/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

Cụ thể chi tiết xem tại đây.

Trinh Phúc