Công ty Cường “đô la” lại làm sai báo cáo tài chính

21/01/2014 11:24 Theo Yến Nhi/VnMedia
Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng năm 2012 đã được Công ty CP Quốc Cường Gia Lai gửi UBCK Nhà nước lại có sự sai sót...

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) vừa có thông báo gửi Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc giải trình số liệu công bố Báo cáo tài chính.

Theo đó, căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng năm 2012 mà Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai đã công bố trên công thông tin điện tử và nộp cho Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, trong số liệu báo cáo giữa file giấy và file mềm trên công thông tin điện tử đã có sự sai sót.

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai lại sai sót về khoản tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

Cụ thể, theo số liệu bảng Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất giữa niên độ kết thúc ngày 30/9/2012 trên file giấy và số liệu file mềm được cập nhất trên công thông tin điện tử có sự sai lệch tại Mã số 16: “Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh” trong bảng Lưu chuyển tiền tệ số tiền hơn 7,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên thực tế số tiền bằng không.

Theo Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, có sự sai sót này là do trong quá trình lập báo cáo số liệu cập nhật trên file giấy có sai sót nhưng không kiểm tra lại trước khi gửi cho Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Cũng theo Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, quá trình lập báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm nay (2013), do sơ suất chưa phát hiện sai sót ở quý 3 năm 2012 nên Công ty đã đưa số liệu của quý 3 năm trước vào để so sánh mức độ tăng giảm với phát sinh cùng kỳ này năm nay nên dẫn đến số liệu không được chính xác.

Như vậy, theo Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán chín tháng kết thúc ngày 30/9/2012 mà Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai đính chính thì lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động sẽ lãi (âm) hơn 6,5 tỷ đồng, thay vì lãi như trước kia. Nguyên nhân do khoản tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh bằng 0.

Theo dõi hoạt động của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai có thể thấy, sự sai  sót của Công ty này không phải là lần đầu tiên. Bởi, hồi đầu năm 2013 Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai cũng đã có thông báo gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, giải trình điều chỉnh số liệu kết quả kinh doanh quý 4/2012 và công bố đầy đủ báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2012.

Tại báo cáo này QCG đã đính chính lại kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2012 và luỹ kế năm 2012. Theo đó, kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2012 của QCG là là 12,45 tỷ đồng và luỹ kế kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2012 là 9,8 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 18/2/2013 Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai cũng đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2012, với mức lợi nhuận hợp nhất của toàn công ty trong quý 4/2012 đạt hơn 5,6 tỷ đồng và luỹ kế cả năm 2012 đạt 3 tỷ đồng.

Như vậy, với con số điều chỉnh này, Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai đã tăng mức lợi nhuận luỹ kế lên gấp hơn 3 lần.

Lý giải về nguyên nhân đính chính này, trong bản giải trình của Quốc Cường Gia Lai cho biết, do trong quá trình hợp nhất số liệu, kế toán đã làm nhầm số liệu doanh thu và lợi nhuận của công ty con dẫn đến kết quả kinh doanh hợp nhất của quý 4/2012 và lũy kế kết quả kinh doanh hợp nhất của năm 2012 đã có sự sai lệch.

"Do thời gian công bố báo cáo tài chính quý 4/2012 trùng với thời gian nghỉ tết âm lịch nên để kịp công bố kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty cho nhà đầu tư, kế toán phải làm gấp nên đã nhầm số liệu doanh thu và lợi nhuận của công ty con thành số liệu hợp nhất", bản giải trình của QCG nêu rõ.

Theo Yến Nhi/VnMedia