SHB đặt kế hoạch tăng lợi nhuận 50%, chia cổ tức 9%

29/04/2017 16:39
Ngọc Quang
(GDVN) - Ngày 27/4/2017, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ 25.

Tại đại hội, các cổ đông đã nhất trí thông qua cơ cấu nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 với 7 thành viên Hội đồng Quản trị gồm: Ông Đỗ Quang Hiển, ông Nguyễn Văn Lê, ông Võ Đức Tiến, ông Thái Quốc Minh, ông Trần Ngọc Linh, ông Phạm Công Đoàn, ông Đỗ Quang Huy.

5 thành viên Ban Kiểm soát gồm: Ông Phạm Hòa Bình, ông Nguyễn Hữu Đức, bà Nguyễn Thị Hoạt, bà Lê Thanh Cẩm, bà Phạm Thị Bích Hồng.

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng SHB nhiệm kỳ 2017 - 2022. ảnh: shb.
Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Ngân hàng SHB nhiệm kỳ 2017 - 2022. ảnh: shb.

Ông Nguyễn Văn Lê - Tổng Giám đốc SHB đã báo cáo với các cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016.

Theo đó, với định hướng phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả, SHB tiếp tục đạt được những tăng trưởng vượt bậc trong hoạt động kinh doanh, giữ vững vị trí là 1 trong 5 Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Hầu hết các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra: Tổng vốn tự có đạt 16.370,9 tỷ đồng, tăng 31,91%; Vốn điều lệ đạt 11.196,9 tỷ đồng, tăng 18,04%; Tổng tài sản đạt 233.947,7 tỷ đồng tăng 14,3%; Lợi nhuận trước thuế đạt 1.156,4 tỷ đồng…

Tỷ lệ nợ xấu 1,87% - hoàn thành cam kết tại kỳ Đại hội trước là duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới mức 3% tổng dư nợ.

SHB cũng tuân thủ đầy đủ các quy định về trích lập dự phòng rủi ro, tính đến 31/12, tổng quỹ dự phòng của SHB là 3.427,6 tỷ. SHB sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông với tỷ lệ 7,5%.

Đối với vấn đề tăng vốn điều lệ năm 2017 thêm gần 840 tỷ đồng, từ 11.196,9 tỷ đồng lên gần 12.036,3 tỷ đồng, Hội đồng Quản trị SHB cho biết, việc tăng vốn điều lệ là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực quản trị điều hành, khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của SHB.

Nguồn vốn tăng thêm sẽ được sử dụng đề đầu tư cơ sở vật chất, tài sản cố định cho việc phát triển mạng lưới, công nghệ, mở rộng quy mô cho vay, đầu tư vào Công ty Tài chính tiêu dùng SHB.

Đại hội đồng cổ đông SHB cũng thông qua định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2017 gắn với mục tiêu an toàn, hiệu quả và bền vững. Đặc biệt đáng chú ý là kế hoạch tăng trưởng 15%, lợi nhuận trước thuê tăng 50% so với 2016.

Ngọc Quang