Sở Giáo dục Vĩnh Phúc: Làm nhân sự là công khai, nghiêm túc, đúng quy định

10/03/2018 07:53
Lại Cường
(GDVN) - Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc đã tích cực rà soát, sắp xếp lại nhân sự, khắc phục giải quyết, khuyết điểm

Như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin về một số vấn đề nhân sự tại Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, ngày 13/2/2018, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc đã có văn bản số 12- BC/ĐU báo cáo kết quả khắc phục giải quyết, khuyết điểm, vi phạm theo Thông báo của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về kết luật kiểm tra khi có dấu hiệu sai phạm.

Sửa sai trên tinh thần nghiêm túc, cầu thị

Theo quan điểm chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện nghiêm túc, khẩn trương công tác chỉ đạo kiểm điểm.

Theo đó, chỉ đạo các chi bộ, các phòng, ban liên quan của Sở tổ chức rà soát kiểm điểm khắc phục khuyết điểm, vi phạm theo yêu cầu của Thông báo số 1093-TB/TU.

Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản số 02/ĐU, ngày 3/1/2018 về việc kiểm điểm các đảng viên vi phạm khuyết điểm; Kế hoạch số 05/KH – ĐU ngày 5/1 về việc khắc phục giải quyết khuyết điểm vi phạm về công tác tổ chức cán bộ theo kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Đảng Ủy đã làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân về những khuyết điểm vi phạm theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy, Lãnh đạo Sở tiếp tục chỉ đạo các cá nhân phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng để thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.

Đảng ủy đã chỉ đạo rà soát các trường hợp thuộc diện chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, khi bổ nhiệm lại.

Căn cứ kết quả hoàn thiện các điều kiện còn thiếu đối với chức danh được bổ nhiệm, Đảng ủy, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tích cực, triệt để.

Sở Giáo dục Vĩnh Phúc: Làm nhân sự là công khai, nghiêm túc, đúng quy định ảnh 1
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc (Ảnh: LC)

Công khai, minh bạch, đảm bảo đúng quy định

Về thực hiện quy định minh bạch tài sản, thu nhập, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch số 67/KH- SGDĐT ngày 1/12/2017 về việc kê khai tài sản thu nhập năm 2017.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc đã phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thuộc cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc năm 2017.

Việc thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập đang được Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy trình.

Bên cạnh việc thực hiện quy định minh bạch về tài sản, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc đã tiến hành sắp xếp lại bộ máy theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Thực thiện theo Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT- BGDTT- BNV, ngày 29/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ, các cơ quan văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, qua đó giảm từ 13 phòng xuống 10 phòng, việc này đã được thực hiện xong trong tháng 10/2017.

Trên cơ sở đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc đã ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và bố trí cán bộ các phòng, ban Sở theo đúng các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Cũng trong thời gian qua, sau khi tổ chức sắp xếp và chia tách Trường Trung học cơ sở và trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng, hoạt động của hai trường này đã đi vào ổn định từ năm học 2017- 2018.

Song song cùng việc tổ chức sắp xếp lại các phòng ban, cơ cấu bộ máy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã thực hiện đúng định mức theo quyết định số 32/2015/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc sử dụng 2 chiếc ô tô.

Việc sử dụng xe và khai thác xe cũng được ban hành Quy Chế quản lý và sử dụng xe, thực hiện công khai chi phí sử dụng theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện khắc phục, giải quyết khuyết điểm, vi phạm, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc đã phê duyệt chức danh cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc giai đoạn 2015 – 2020, 2020 – 2025 và các năm tiếp theo tại Quyết định số 1644/QĐ-SGDĐT ngày 03/11/2017.

Sau khi rà soát và tiến hành tinh giản, hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh phúc có 30 cán bộ lãnh đạo cấp phòng tương ứng với 10 phòng chức năng. Đảm bảo đúng quy định.

Việc hoàn thành 100% cán bộ lãnh đạo các phòng, ban của Sở có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp lý luận chính trị trở lên sẽ được hoàn thành vào tháng 5/2018.

Sở Giáo dục Vĩnh Phúc: Làm nhân sự là công khai, nghiêm túc, đúng quy định ảnh 2Giám đốc Sở Giáo dục Vĩnh Phúc: Điều chuyển nhân viên thì dễ, bố trí cán bộ khó

Công tác luân chuyển cán bộ, chuyển đổi định kỳ công tác và tinh giản biên chế các cấp được thực hiện theo kế hoạch số 57/KH- SGDĐT ngày 27/9/2017 về chuyển đổi vị chí công tác một số nhân viên kế toán từ năm 2017.

Ngày 12/1/2018 hoàn thành 100% (19 người) vị trí phải chuyển đổi.

Đối với vị trí Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông đã giữ chức vụ tại trường đủ nhiệm kỳ, Đảng ủy, lãnh đạo Sở đang khẩn trương xem xét, trên nguyên tắc ổn định và phát triển của nhà trường.

Công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức, hồ sơ bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ quản lý, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc đã thực hiện công tác rà soát, cập nhật bổ sung đối với hơn 2000 hồ sơ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trực thuộc Sở.

Lại Cường