Hợp nhất cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy với chuyên môn tại VietinBank

03/06/2020 20:22 Thu Giang
GDVN- Chủ trương hợp nhất các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng là một chủ trương mới, đúng đắn...

Chủ trương hợp nhất các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng là một chủ trương mới, đúng đắn, mang tính đột phá của Đảng về công tác tổ chức, cán bộ.

Triển khai hợp nhất thành công đã mang lại nhiều ý nghĩa tích cực và thực tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (NHCTVN/VietinBank) thể hiện rất rõ điều đó.

Thay đổi tích cực công tác Quản trị doanh nghiệp

Năm 2019, quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ngân hàng Công thương Việt Nam đã triển khai thực hiện, đúng tinh thần, đúng nguyên tắc, đúng tiến độ, có kết quả Quy định số 69 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 17 của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối về hợp nhất các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng.

Quy định số 69 của Ban Bí thư đã xác định toàn diện, đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ trọng yếu của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối; khẳng định vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của tổ chức đảng đối với mọi mặt hoạt động trọng yếu của doanh nghiệp.

Thực hiện Quy định số 69 giúp tăng cường tính pháp lý và chuẩn hóa hoạt động của Đảng ủy.

Mối quan hệ giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban điều hành được xác định vừa tách bạch rõ ràng thẩm quyền và trách nhiệm giữa công tác lãnh đạo, quản trị và điều hành; vừa bảo đảm tính thống nhất trong lãnh đạo, quản lý, điều hành; xây dựng mối quan hệ đoàn kết nội bộ xuyên suốt và bền vững.

Đặc biệt, vai trò lãnh đạo của Đảng ủy đối với công tác quản trị được tăng cường với quy định nhất thể hóa chức danh bí thư Đảng ủy, đồng thời là người đứng đầu doanh nghiệp và sắp xếp bộ máy cơ cấu quản trị, lãnh đạo chủ chốt doanh nghiệp là thành viên cấp ủy.

Việc sắp xếp, bố trí nhân sự thủ trưởng cơ quan hợp nhất gắn với công tác chuyên môn sâu, xác định thẩm quyền, trách nhiệm, tăng cường cá nhân hóa trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan hợp nhất, đảm bảo giao quyền gắn với ràng buộc trách nhiệm theo nguyên tắc:

Một cơ quan, một người có thể đảm nhiệm nhiều việc; nhưng một việc chỉ do một tổ chức, một người chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

Từ đó, tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan tham mưu.

Việc bố trí nhân sự được thực hiện đồng thời với công tác rà soát, kiện toàn, bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ngân hàng Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020, chuẩn bị trước một bước về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ Ngân hàng Công thương Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau khi hoàn thành các quy trình kiện toàn nhân sự và quyết định hợp nhất, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành đồng thời là thủ trưởng các cơ quan hợp nhất, là cán bộ quản lý cấp cao của VietinBank (thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành kiêm giám đốc các khối nghiệp vụ) nắm giữ các vị trí chủ chốt, trọng yếu, có trình độ chuyên môn, quản trị, điều hành thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác; là nhân tố thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra các giá trị mới của hệ thống.

Đảng ủy Ngân hàng Công thương Việt Nam cũng xác định việc hợp nhất phải quán triệt nguyên tắc: Xây dựng Đảng là then chốt, phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm.

Việc bố trí cán bộ sau khi hợp nhất phải bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng để thực hiện công tác đảng và công tác chuyên môn.

Lựa chọn thêm nhiều cán bộ chuyên môn bổ sung làm công tác Đảng; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ chuyên trách công tác Đảng có cơ hội nắm bắt rất sâu công tác chuyên môn.

Qua đó gia tăng hiệu quả hoạt động của bộ máy, đặc biệt bộ phận làm công tác tổ chức nhân sự và kiểm tra, giám sát.

Qua thực tiễn triển khai, việc hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy và cơ quan chuyên môn tạo cơ sở sắp xếp đồng bộ tổ chức bộ máy của Đảng và chính quyền.

Thông qua tiến hành sắp xếp, rà soát lại chức năng nhiệm vụ, bộ máy tham mưu được tinh gọn, rút giảm đầu mối, tầng nấc trung gian, không trùng lặp chức năng, nhiệm vụ.

Các quy trình nghiệp vụ được giảm tải, chuyên môn hóa; đồng bộ công tác tham mưu cho Đảng ủy và chính quyền, tránh chồng chéo hoặc có khoảng trống trong thực hiện nhiệm vụ.

Công tác Đảng và công tác chuyên môn trở thành “hai trong một”, các công tác tuyên truyền giáo dục; công tác tổ chức cán bộ; kiểm tra, giám sát; thi đua khen thưởng... được bố trí hợp lý cho cán bộ đảm nhiệm, tạo sự liên thông, tăng năng suất lao động, thúc đẩy việc phân bổ hiệu quả các nguồn lực; tối ưu hóa việc sử dụng thời gian, lao động, chi phí, công nghệ cho hoạt động lãnh đạo, quản trị, điều hành, kiểm tra, giám sát.

Lễ trao Quyết định hợp nhất cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng nhiệm vụ tương đồng tại VietinBank

Tạo động lực phát triển và hoàn thành nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng

Việc hợp nhất các cơ quan tham mưu tại VietinBank đã đảm bảo cơ quan hợp nhất thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy và các cơ quan chuyên môn; cơ bản đạt mục tiêu nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy tham mưu; tạo động lực phát triển và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Đảng.

Trên thực tế, công tác cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch, tuân thủ phân cấp quản lý cán bộ đi đôi với siết chặt kỷ cương, kỷ luật theo định hướng của Đảng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được nâng cao và chú trọng, gắn chặt với thực hiện các khâu công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

Công tác cán bộ không còn khoảng trống, bảo đảm giữ vững sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thống nhất của Đảng ủy trong công tác cán bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy Ban Kiểm tra sau hợp nhất có những đổi mới quan trọng. Chất lượng kiểm tra, giám sát được nâng cao trên cơ sở tăng cường nắm bắt và kiểm soát thông tin; gắn chặt với hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ.

Tăng cường và mở rộng hệ thống quản trị, phòng ngừa rủi ro đạo đức đi vào trọng tâm gắn với phát hiện, xử lý cán bộ đảng viên vi phạm.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền được tăng cường gắn với giáo dục, tuyên truyền pháp luật, phát triển văn hóa doanh nghiệp.

Sau hợp nhất, việc triển khai giáo dục, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện thực chất hơn; các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị được triển khai có hiệu quả, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu đơn vị được đặc biệt chú trọng.

Thu Giang