Bảo hiểm xã hội Việt Nam phấn đấu vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020

28/10/2020 19:19 Hoàng Quỳnh
GDVN- Bảo hiểm xã hội Việt Nam phấn đấu vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020, cải thiên, nâng cao kỷ cương, lề lối làm việc hướng tới sự hài lòng của người dân.

Nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch và chương trình công tác trọng tâm năm 2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa phát động phong trào thi đua nước rút năm 2020.

Theo đó, ngày 28/10, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh ký ban hành Công văn số 3412/BHXH-TĐKT gửi các đơn vị trực thuộc và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố về việc phát động phong trào thi đua nước rút cuối năm 2020.

Thời gian thi đua bắt đầu từ 1/10/2020 đến 31/12/2020.

Công văn nêu rõ các mục tiêu:

Hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch và chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của đơn vị được Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao năm 2020.

Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải tiến lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử, văn hóa công sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hướng tới sự hài lòng của đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân. Đối tượng thi đua là toàn thể công chức viên chức và người lao động trong Ngành.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng tới sự hài lòng của người dân, Doanh nghiệp. Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản.

Toàn ngành cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước ngành Bảo hiểm xã hội năm 2020 do Tổng Giám đốc phát động tại Công văn số 01/BHXH-TĐKT ngày 2/1/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; tập trung lực lượng quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ còn đang dở dang, chưa hoàn thành kế hoạch được giao.

Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu đến hết năm 2020 hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT của địa phương theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đó là

Phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp vượt kế hoạch giao; Bảo hiểm xã hội tự nguyện phấn đấu hoàn thành kế hoạch giao; phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 31/12/2020; phấn đấu tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế toàn dân đạt 90,7% dân số trở lên; phấn đấu giảm số đơn vị nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, giảm số tiền còn phải thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo kế hoạch được Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao năm 2020.

Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch, dự toán thu-chi, phát triển đối tượng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế năm 2020 được giao; chủ động thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với doanh nghiệp nợ từ 3 tháng trở lên, đơn vị chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ cho người lao động.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng chính phủ giao cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam; các nhiệm vụ trong Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Ngành ban hành kèm theo Quyết định số 99/QĐ-BHXH ngày 17/1/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Phối hợp với ngành Bưu điện thực hiện tốt việc chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội ngắn hạn, trợ cấp một lần, chi trả trợ cấp thất nghiệp; tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh; đảm bảo thực hiện đúng dự toán được Chính phủ giao năm 2020; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của ngành Bảo hiểm xã hội năm 2020.

Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức viên chức; phát huy tối đa tính năng các phần mềm nghiệp vụ, hệ thống quản lý văn bản và điều hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả xử lý, giải quyết công việc, tạo thuận lợi cho đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân.

Kết thúc phong trào thi đua nước rút, Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua, lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trình Tổng Giám đốc biểu dương, khen thưởng kịp thời. Đồng thời, đây cũng là một trong những căn cứ để đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân năm 2020.

Riêng lĩnh vực công tác thu, phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng, 3 Bảo hiểm xã hội địa phương có thành tích nổi trội sẽ được biểu dương trong Thông báo kết luận giao ban của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tháng 10, 11, 12 và xem xét thưởng theo tháng.

Trên cơ sở đó, Tổng Giám đốc đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào nội dung công văn này, kế hoạch và chương trình công tác cụ thể của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện.

Từ nhiều năm nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng của toàn ngành. Ảnh: Vinhphuc.gov.vn

Chủ động rà soát tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ chủ yếu năm 2020 được Bảo hiểm xã hội I Việt Nam giao và đề ra kế hoạch thực hiện trong những tháng cuối năm đối với những việc triển khai chậm, không đảm bảo tiến độ.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn và báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với những vụ việc phức tạp vượt thẩm quyền và đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành mục tiêu phong trào thi đua đề ra.

Qua đó, kêu gọi công chức viên chức và người lao động nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo thi đua đạt kết quả cao nhất và về trước thời hạn các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong thẩm quyền chỉ đạo giải quyết.

Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua nước rút gắn với phong trào thi đua yêu nước ngành Bảo hiểm xã hội năm 2020 do Tổng Giám đốc phát động; căn cứ kết quả hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch và chương trình công tác trọng tâm được giao năm 2020, đặc biệt chú ý đến các tập thể, cá nhân có sáng tạo, đổi mới trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ mang lại hiệu quả nổi bật để khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam biểu dương, khen thưởng (qua Vụ Thi đua-Khen thưởng) trước ngày 10/1/2021.

Ban Thu-Sổ thẻ có trách nhiệm: Xây dựng tiêu chí thưởng theo tháng lĩnh vực thu, phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; kịp thời chỉ đạo, có các giải pháp sáng tạo, nhằm mục tiêu hoàn thành, hoàn thành vượt mức số thu, phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; chủ trì phối hợp với Vụ Thi đua-Khen thưởng trong việc lựa chọn tập thể Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố về trước thời hạn, đạt vượt các chỉ tiêu, kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao trình Tổng Giám đốc biểu dương và thưởng theo tháng.

Vụ Thi đua-Khen thưởng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo phong trào thi đua và phối hợp với các đơn vị liên quan lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trình Hội đồng Thi đua-Khen thưởng và Tổng Giám đốc biểu dương, khen thưởng và đánh giá, xếp loại năm 2020.

Hoàng Quỳnh