Các vấn đề cán bộ, đảng viên buộc phải công khai để nhân dân giám sát

17/10/2017 13:52 Theo VTV.vn, nld.com.vn
(GDVN) - Theo quyết định của Ban Bí thư, nhân dân sẽ giám sát cấp ủy, tổ chức đảng trong việc lãnh đạo thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Thay mặt Ban Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW) Trần Quốc Vượng vừa ký Quyết định Số 99 ban hành Hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ (Hướng dẫn).

Quang cảnh phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XII Ban chấp hành Trung ương, ảnh: VTV.vn.

Hướng dẫn yêu cầu nội dung công khai gồm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; 19 điều quy định đảng viên không được làm;

Các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI, khoá XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp...

Một quy định nổi bật trong Hướng dẫn nhấn mạnh: "Hoàn thiện quy định và thực hiện lấy phiếu tín nhiệm định kỳ hoặc đột xuất khi thấy cần thiết đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn".

Theo quyết định này, các cấp ủy, tổ chức đảng có trách nhiệm công khai:

Kết luận kiểm toán, kiểm tra, thanh tra; kết quả giải quyết những vấn đề bức xúc, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân;

Kết quả xử lý các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí đã được kết luận;

Hoạt động và kết quả điều tra, truy tố, xét xử (trừ những vụ việc phải giữ bí mật theo quy định của pháp luật).

Quyết định cũng quy định các cấp ủy, tổ chức đảng có trách nhiệm công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo, quản lý và người phải kê khai theo quy định.

Quyết tâm đấu tranh chống sự biến chất, tha hóa trong đội ngũ

Về hình thức công khai, Ban Bí thư quy định việc công khai sẽ được thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng; cổng thông tin điện tử; niêm yết tại trụ sở cơ quan... hoặc bằng các hình thức khác.

Theo quyết định của Ban Bí thư, nhân dân sẽ giám sát cấp ủy, tổ chức đảng trong việc lãnh đạo thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí;

Giám sát công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm toán, kiểm tra, thanh tra; hoạt động và kết quả điều tra, truy tố, xét xử (trừ những vụ việc phải giữ bí mật theo quy định của pháp luật).

Nhân dân cũng giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết các điểm nóng, các vụ, việc bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị, nhất là những vụ việc nhân dân quan tâm.

Quyết định của Ban Bí thư cũng yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng có trách nhiệm xử lý đơn thư, ý kiến phản ánh của nhân dân, phương tiện thông tin đại chúng;

Kiên quyết xử lý người có hành vi cản trở hoạt động giám sát hoặc trả thù, trù dập người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Theo VTV.vn, nld.com.vn