Đoàn kết tạo nên sức mạnh và niềm tin mùa Xuân thứ 91

03/02/2021 10:19 Tiến sĩ Lê Trung Kiên
GDVN- Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là tất yếu, là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục trong mọi giai đoạn cách mạng.

LTS: Trong không khí náo nức, hân hoan chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chào xuân Tân Sửu 2021, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tự hào về ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021).

Nhân dịp này, Tiến sĩ Lê Trung Kiên - Giảng viên Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có bài viết nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng.

Tòa soạn trân trọng giới thiệu cùng độc giả:

Đã 91 mùa xuân qua, Đảng ta vẫn luôn vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao phong ba bão táp, qua bao thác ghềnh để đi tới bến bờ vinh quang.

Chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, mừng Đảng, mừng xuân mới, trong mỗi người dân đất Việt lại trào dâng niềm tin, sự kỳ vọng lớn lao vào tương lai tươi sáng của dân tộc.

Trước hết, cần phải nhấn mạnh vai trò của Đảng Cộng Sản Việt Nam khi ra đời đã chấm dứt sự khủng hoảng đường lối cách mạng Việt Nam trong suốt những đêm dài tăm tối.

Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng (1960): “Đảng ta là đạo đức, văn minh; là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no; công ơn Đảng thật là to, ba mươi năm lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng”.

Đến nay, pho lịch sử bằng vàng vẫn đang tiếp tục tỏa sáng trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam, đưa đến những bước ngoặt căn bản, có tính cách mạng làm thay đổi cả vận mệnh dân tộc, thay đổi thân phận của người dân và vị thế của đất nước Việt Nam trên trường quốc tế.

Từ thực tiễn trong công cuộc đấu tranh và xây dựng đất nước cho thấy, những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam 91 năm qua, đều gắn liền với việc xác định cương lĩnh chính trị, đường lối chiến lược đúng đắn và quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, hiện thực hoá đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ Cương lĩnh chính trị đầu tiên (2/1930) đến Luận cương chính trị (10/1930), Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam (2/1951), Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (6/1991) và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Những cương lĩnh chính trị đó mang tính cách mạng, khoa học, được bổ sung, phát triển và sáng tạo theo tiến trình lịch sử, khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và sự phát triển của lịch sử.

Sự thành công của Đại hội XIII một lần nữa minh chứng cho lớn mạnh của Đảng, gắn liền với sự phát triển của Đất nước, Dân tộc.

Như đánh giá của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Đại hội XIII là rất thành công, nhấn mạnh 1 là về Văn kiện, 2 là về công tác nhân sự, 3 là về sự chuẩn bị Đại hội.

Đại hội XIII của Đảng với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển". Ảnh:

https://daihoi13.dangcongsan.vn/

Đại hội XIII diễn ra thành công ngay trước thềm kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng, cho thấy những truyền thống quý báu của Đảng tiếp tục được phát huy, phát triển và khẳng định vị thế, vai trò to lớn của Đảng lãnh đạo đúng đắn, phù hợp với lòng dân và khát vọng của dân tộc.

Thành tựu quan trọng của 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, đồng thời Đại hội XIII đã thể hiện rõ nét tầm nhìn chiến lược về công tác xây dựng Đảng.

Đảng luôn coi công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là tất yếu, là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục trong mọi giai đoạn cách mạng.

Trong công tác xây dựng Đảng thì lãnh đạo đồng bộ, nghiêm túc các mặt: Xây dựng Đảng về chính trị, xây dựng Đảng về tư tưởng và lý luận, xây dựng Đảng về tổ chức và công tác cán bộ, xây dựng Đảng về đạo đức.

Sau 91 mùa xuân có Đảng, số lượng đảng viên sau 12 kỳ Đại hội tăng gấp 9.000 lần (Đại hội I năm 1935 có 500 đảng viên, Đại hội XII năm 2016 có 4,5 triệu đảng viên và tính đến ngày 31/12/2019, toàn Đảng có hơn 5,1 triệu đảng viên, tăng gần 523.000 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ), cầm quyền ở một quốc gia có dân số tăng gấp 5 lần (đầu thế kỷ XX là 20 triệu dân, đầu thế kỷ XXI là gần 100 triệu dân); lại là quốc gia đa văn hóa dân tộc (54 dân tộc) đa tôn giáo (16 tôn giáo được công nhận) - điều không phải phổ biến, thậm chí rất khó thấy trong khu vực và thế giới ngày nay.

Đảng nằm trong khối đại đoàn kết dân tộc, kết nối sức mạnh dân tộc tạo lên sức mạnh to lớn của cách mạng.

Trong các thời kỳ, Đảng đều nêu ra nhưng bài học kinh nghiệm quý báu về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, như ‘công tác cán bộ là gốc của công tác gốc’, từ đó, tiếp tục triển khai một cách hiệu quả trong các nhiệm kỳ tiếp theo và không chỉ đến 2045, kỷ niệm 100 năm lập Quốc mà còn sẽ tiếp tục coi trọng công tác này.

Đảng ta xứng đáng là Đảng anh hùng, vẻ vang của một dân tộc anh hùng
Đảng ta xứng đáng là Đảng anh hùng, vẻ vang của một dân tộc anh hùng

Trong bối cảnh hiện nay, có thời cơ và thuận lợi, nhiều thách thức và khó khăn, để giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, Đảng phải luôn kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tổng kết kinh nghiệm lãnh đạo, đoàn kết vững chắc, kiên trì đổi mới, học hỏi thành công của các nước lớn, nhưng điều quan trọng nhất là Đảng phải ‘gần dân’ và ‘vì dân’ như Bác Hồ từng đúc kết.

Đất nước ngày càng phồn thịnh, nhân dân ngày càng hạnh phúc, dân trí ngày càng cao, trách nhiệm chính trị của Đảng ngày càng lớn lao, đòi hỏi ‘Đảng là đạo đức, Đảng là văn minh’, xứng đáng với tầm vóc dẫn dắt dân tộc đi tới vinh quang và thịnh vượng.

Chúng ta có niềm tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất định đất nước chúng ta sẽ đạt được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong ước.

Tiến sĩ Lê Trung Kiên