Dự án “ngốn” trăm tỷ, Nhà xuất bản Hà Nội làm trái quy định của Bộ Tài chính

07/04/2017 09:43 HỮU CHÍ
(GDVN) - Mặc dù một dự án được cấp nguồn kinh phí lên đến hơn trăm tỷ đồng nhưng Nhà xuất bản Hà Nội vẫn vi phạm quy định được Sở Tài chính khẳng định.

Liên quan đến vụ việc Nhà xuất bản Hà Nội bị tố có sai phạm trong dự án “ngốn” cả trăm tỷ  (Dự án điều tra, sưu tầm, biên soạn và xuất bản “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến”) được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, gồm 2 giai đoạn do Nhà xuất bản Hà Nội làm chủ đầu tư.

Tuy nhiên, đến nay theo Sở Tài chính Hà Nội thì việc kiểm toán, quyết toán của Nhà xuất bản Hà Nội vẫn chưa hoàn thành theo quy định của Bộ Tài chính.

Theo tìm hiểu, Dự án trong giai đoạn I được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 3834/QĐ-UBND ngày 30/08/2006; phê duyệt điều chỉnh tại các Quyết định số: 941/QĐ-UBND ngày 13/03/2008, 1642/QĐ-UBND ngày 09/04/2010 và Quyết định số 3677/QĐ-UBND ngày 11/08/2011.

Các hạng mục đầu tư chủ yếu: Điều tra, sưu tầm, tuyển chọn và biên soạn sách mới; Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động phục vụ dự án; In ấn xuất bản các đầu sách, sách điện tử; Chi phí khác (quản lý dự án, phổ biến và quảng bá Tủ sách ở trong nước và quốc tế, xây dựng tủ sách ở địa phương, quận huyện, vận chuyển, thuê kho). Thời gian thực hiện từ năm 2006 đến tháng 12-2011.

Nhà xuất bản Hà Nội chưa thực hiện việc quyết toán, kiểm toán theo quy định của Bộ Tài chính (ảnh nguồn Giáo dục Việt Nam)

Tổng mức đầu tư trong giai đoạn I là 60.952,8 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp, trong đó: Ngân sách trung ương: 27.032,5 triệu đồng; Ngân sách Thành phố Hà Nội: 33.920,3 triệu đồng. Kế hoạch vốn thực hiện dự án: Được bố trí đủ theo tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án được phê duyệt: 60.952,8 triệu đồng.

Giai đoạn II của dự án: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt dự án tại Quyết định số 5017/QĐ-UBND ngày 31/10/2012.

Các hạng mục đầu tư chủ yếu; Điều tra, sưu tầm, tư liệu văn hiến Thăng Long – Hà Nội. Biên soạn các đầu sách: Bổ sung 45 đầu sách mới của Tủ sách và 25 đầu sách phổ thông về các địa bàn mới của Hà Nội mở rộng. Biên soạn sách điện tử: Bổ sung thêm 5 đầu sách mới về địa bàn mới của Hà Nội mở rộng.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động phục vụ dự án: Bổ sung thêm trang thiết bị, máy tính phục vụ công tác điều tra, sưu tầm và biên soạn; nâng cấp Website Tủ sách; tiếp tục duy trì Website Tủ sách “Thăng Long ngàn năm văn hiến”.

In ấn, xuất bản các đầu sách, và sách điện tử: Bổ sung in ấn và xuất bản 45 đầu sách của Tủ sách, 25 đầu sách phổ thông và 5 đầu sách điện tử về các địa bàn mới của Hà Nội mở rộng; Số hóa sách của Tủ sách và tư liệu điều tra, sưu tầm về Thăng Long – Hà Nội, đưa lên mạng Internet phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu về Thăng Long – Hà Nội.

Chi phí khác (quản lý dự án, vậm chuyển, thuê kho…). Thời gian thực hiện từ năm 2013 – 2017. Tổng mức đầu tư: 58.714 triệu đồng, từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách Thành phố. Kế hoạch vốn thực hiện dự án: được bố trí lũy kế đến năm 2017 là 58.714 triệu đồng.

Về giải ngân và quyết toán dự án, Sở Tài chính Hà Nội cho biết, Nhà xuất bản Hà Nội chưa tuân thủ theo quy định của Bộ Tài chính.

“Về giải ngân dự án: Chủ đầu tư (Nhà xuất bản Hà Nội) lập hồ sơ đề nghị tạm ứng, thanh toán vốn, gửi Kho bạc nhà nước để thực hiện kiểm soát thanh toán theo quy định  của Bộ tài chính tại từng giai đoạn cụ thể như sau:

Giai đoạn I của dự án: Dự án đã hoàn thành và chủ đầu tư đã lập báo cáo quyết toán theo quy định tại Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Tuy nhiên, chủ đầu tư chưa thực hiện kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Khoản 1, Điều 14 Thông tư số 19/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính: “Tất cả các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B sử dụng vốn nhà nước khi hoàn thành đều phải kiểm toán quyết toán trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán, các dự án còn lại thực hiện kiểm toán quyết toán theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền”.

Dự án: Điều tra, sưu tầm, biên soạn và xuất bản “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến” giai đoạn I có tổng mức đầu tư là: 60.952,8 tỷ đồng là dự án nhóm B (Quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ), thuộc trường hợp phải thực hiện kiểm toán trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán.

Sở Tài chính đã hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện thủ tục kiểm toán trước khi gửi hồ sơ quyết toán cho Sở Tài chính thẩm tra, phê duyệt theo quy định.

Sau khi chủ đầu tư hoàn thành công tác kiểm toán và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán (nếu có), Sở Tài chính sẽ thực hiện thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo Quy định tại Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính".

Đối với giai đoạn II của dự án, Sở Tài chính Hà Nội cho biết, dự án đang được Nhà xuất bản Hà Nội thực hiện, sau khi chủ đầu tư lập quyết toán theo quy định thì Sở Tài chính sẽ thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

“Hiện nay, dự án “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến” giai đoạn II vẫn đang trong thời gian thực hiện theo quy định.

Sau khi dự án hoàn thành, Chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán theo quy định tại Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính về quyết toán dự toán hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, gửi Sở Tài chính để thẩm tra, phê duyệt quyết toán”

Về tình hình thực hiện kế hoạch vốn và việc tuân thủ pháp luật trong việc sử dụng nguồn vốn của dự án “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến”, Sở Tài chính Hà Nội cho rằng, việc đánh giá công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách để thực hiện dự án theo các quy định của pháp luật sẽ được Sở Tài chính nhận xét trong giai đoạn thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

“Tính hiệu quả đầu tư của dự án được cơ quan chủ trì thẩm định dự án xác định khi thẩm định và trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt dự án.

Do đây là dự án đầu tư nhằm mục tiêu hệ thống hóa và bảo tồn lưu giữ các tư liệu lịch sử về Thăng Long – Hà Nội, Chủ đầu tư có trách nhiệm xác định khối lượng, nội dung công việc cụ thể của từng hạng mục, thông qua Hội đồng Tư vấn khoa học trước khi triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện dự án, Chủ đầu tư thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định và báo cáo đánh giá tiến độ thực hiện các hạng mục công việc, tiến độ giải ngân và dự kiến khối lượng công việc của năm kế hoạch, trong phạm vi tổng mức đầu tư và dự án được UBND Thành phố phê duyệt, gửi các cơ quan có liên quan, trong đó có Sở Tài chính để theo dõi, đôn đốc và làm cơ sở bố trí kế hoạch vốn cho năm sau.

Việc đánh giá công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách để thực hiện dự án theo các quy định của pháp luật sẽ được Sở Tài chính nhận xét trong giai đoạn thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Hiện nay, giai đoạn I của dự án chưa được thẩm tra phê duyệt quyết toán do chưa thực hiện công tác kiểm toán dự án hoàn thành theo quy định.

Sau khi chủ đầu tư hoàn thành công tác kiểm toán và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán (nếu có), Sở Tài chính sẽ thực hiện thẩm tra, phê duyệt quyết toán theo quy định tại Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính”.

Như vậy, Sở Tài chính Hà Nội vẫn chưa thực hiện việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán vì Nhà xuất bản Hà Nội chưa thực hiện việc kiểm toán, quyết toán theo quy định.

Tuy nhiên,  trả lời báo chí, Nhà xuất bản Hà Nội lại khẳng định rằng việc thanh quyết toán giai đoạn I, Nhà xuất bản Hà Nội đã làm đầy đủ các thủ tục thanh quyết toán giai đoạn I từ năm 2012?

Dư luận lại tiếp tục có cơ sở nghi ngờ những nội dung mà Nhà xuất bản Hà Nội bị tố có sai phạm trong công tác điều hành, giải ngân, in ấn, xuất bản, kiểm toán,... Những nội dung này cần được cơ quan chức năng kiểm tra và làm rõ trước công luận. 

HỮU CHÍ