Hà Nội đã cắt giảm 39 trưởng phòng, 143 phó phòng trong 6 tháng đầu năm

15/08/2017 15:18 Trinh Phúc
(GDVN) - Theo báo cáo, từ năm 2008 đến nay Thành phố không tăng tổng biên chế công chức. Trong 6 tháng đầu năm 2017, đã giảm biên chế 330 trường hợp.

Tại cuộc họp giao ban báo chí của Thành ủy Hà Nội vào 15/8, Ban Chỉ đạo Thành phố thực hiện nghị quyết 39 của Thành ủy Hà Nội đã báo cáo về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

Theo báo cáo, từ năm 2008 đến nay thành phố không tăng tổng biên chế công chức.

Toàn thành phố giải quyết tinh giảm biên chế trong 6 tháng đầu năm 2017 là 330 trường hợp.

Từ năm 2008 đến nay Hà Nội không tăng biên chế (ảnh Trinh Phúc).

Khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố sáu khi xây dựng đề án vị trí việc làm giảm 104 biên chế so với tổng biên chế Trung ương giao.

Đối với viên chức không tăng biên chế, chỉ tăng cho lĩnh vực y tế và giáo dục theo đúng định mức quy định tại các văn bản của Trung ương.

"Công chức cắp ô" phải ưu tiên loại sớm

Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt xong việc điều chỉnh Đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính theo Danh mục vị trí việc làm Bộ Nội vụ phê duyệt.

Đối với đề án vị trí đơn vị sự nghiệp công lập, đã hoàn thành vị trí việc làm 2 khối y tế, giáo dục có số biên chế chiếm 91% tổng biên chế sự nghiệp thành phố, các đơn vị còn lại dự kiến hoàn thành trước 15/7/2017.

Cũng theo báo cáo, năm 2016, thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Qua rà soát, sắp xếp đã giảm 59 phòng, ban; giảm 39 trưởng phòng, ban, 143 phó phòng, ban; giảm 130 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; giảm 27 Ban quản lý dự án, 02 quỹ, giảm 30 cấp trưởng, 69 cấp phó tại các Ban quản lý dự án và Quỹ.

Trinh Phúc