Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất xây dựng quy định về từ chức

08/12/2016 09:07 Ngọc Quang
(GDVN) - Đây là một trong những nội dung quan trọng được nêu ra trong Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 11/2016.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác thanh tra công vụ trong công tác bổ nhiệm cán bộ.

Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất xây dựng quy định về từ chức của cán bộ, công chức, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2017.

Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan ngang bộ chưa hoàn thành việc trình ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan mình, khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 12/2016. 

Bộ Tài Nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các địa phương tiếp tục rà soát, chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, không để tái diễn sự cố môi trường; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 về một số nhiệm vụ cấp bách về bảo vệ môi trường.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự; thanh tra, kiểm tra công tác an toàn phòng, chống cháy nổ, nhất là tại các thành phố lớn dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2017; kiên quyết xử lý tình trạng khai thác trái phép đá, cát, sỏi.

Thủ tướng thường xuyên nhắc nhở các bộ, ngành, địa phương đổi mới chỉ đạo, điều hành theo hướng kiến tạo mà Chính phủ đang tập trung xây dựng. ảnh: vgp.

Khắc phục ngay tình trạng chậm trễ trong công tác phối hợp

Chính phủ biểu dương tinh thần làm việc quyết liệt, đổi mới, sáng tạo của các bộ, cơ quan thời gian qua.

Qua công tác kiểm tra, đôn đốc, kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao có nhiều chuyển biến rõ nét, số nhiệm vụ quá hạn giảm nhiều.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số nhiệm vụ về xây dựng thể chế hoặc nội dung phức tạp còn để quá hạn.

Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, không để nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành các luật đã có hiệu lực thi hành.

Khắc phục ngay tình trạng chậm trễ trong công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan. Chủ động đổi mới cách thức làm việc theo hướng kiến tạo, thường xuyên theo dõi tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý.

Đề cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, không chuyển công việc thuộc trách nhiệm giải quyết của bộ, cơ quan, địa phương lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Yêu cầu các bộ, cơ quan khẩn trương chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, khắc phục tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua công tác kiểm tra; thực hiện các kiến nghị của Tổ công tác; tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, công việc còn nợ đọng; thường xuyên rà soát, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, bảo đảm chất lượng và đúng thời hạn.

Tổ công tác tiếp tục tổ chức kiểm tra một số bộ, cơ quan, địa phương, trước mắt tập trung vào một số bộ, cơ quan có cách làm hay để nhân rộng mô hình hoặc bộ, cơ quan có khối lượng công việc nhiều nhưng cách thức làm việc còn trì trệ, kém hiệu quả để kịp thời xác định nguyên nhân, chấn chỉnh, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, bảo đảm chất lượng.

Tập trung chỉ đạo, đổi mới biện pháp, cách thức chỉ đạo, điều hành

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, đổi mới biện pháp, cách thức chỉ đạo, điều hành, quyết tâm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp còn lại trong tháng cuối năm, nỗ lực phấn đấu thực hiện cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2016.

Quyết liệt triển khai các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 ngay từ ngày đầu, tháng đầu.

Cụ thể, Chính phủ giao Thủ tướng Chính phủ quyết định việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các bộ, ngành trung ương và địa phương giao và triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương chuẩn bị ngay các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước ngay từ đầu năm 2017.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, báo cáo tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương tháng 12 năm 2016.

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế để chủ động có phương án, giải pháp ứng phó; phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xây dựng báo cáo đánh giá toàn diện xu thế và diễn biến mới của kinh tế thế giới và trong nước, đề xuất các chủ trương điều hành ứng phó với diễn biến mới của tình hình thế giới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2016.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt để ổn định thị trường vàng, ngoại tệ, phối hợp hiệu quả chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng.

Khẩn trương hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xử lý nợ xấu; nâng cao năng lực của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). Có phương án giám sát, xử lý hiệu quả các ngân hàng thương mại đã bị mua lại bắt buộc, bảo đảm an toàn hệ thống.

Ngọc Quang