Nâng cao chất lượng dịch vụ chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

19/10/2019 06:00 Ngọc Hân
(GDVN) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu, rà soát, công khai các điểm chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ.

Công văn số 3799/bảo hiểm xã hội-TCKT gửi bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về việc thực hiện chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp qua hệ thống đại lý bưu điện.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH và căn cứu các ý kiến của các địa phương, bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị:

Đối với tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cần hoàn thiện phần mềm nghiệp vụ, liên thông với cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp; chỉ đạo Bưu điện các tỉnh phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện quy trình chi trả theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH và Công văn số 1314/BHXH-TCKT ngày 23/4/2019 của bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn chi trả, thanh quyết toán các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng qua cơ quan bưu điện. Báo cáo kết quả thực hiện về bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 31/10/2019.

Công khai các điểm chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp để thuận tiện cho đối tượng thụ hưởng.

Trước ngày 25/10/2019, chuyển Danh mục điểm chi trả chi tiết đến từng tổ chi trả, xã, phường, thị trấn trên toàn quốc cho bảo hiểm xã hội Việt Nam theo đúng quy định tại Điểm 7.4 Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 166/QĐ-BHXH và Khoản 1 Điều 4 Hợp đồng dịch vụ số 86/2019/BHXHVN-TCTBĐVN ngày 01/6/2019 giữa bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về quản lý người hưởng và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua hệ thống bưu điện.

Đăng tải công khai Danh mục điểm chi trả của 63 tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo Bưu điện các tỉnh thực hiện: Đăng tải công khai Danh mục điểm chi trả của 63 tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử của Bưu điện tỉnh. Thường xuyên phối hợp với bảo hiểm xã hội các cấp, thông báo kịp thời thay đổi về lịch chi trả, địa điểm chi trả cho cơ quan bảo hiểm xã hội, người hưởng, các đơn vị liên quan, đồng thời cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử của bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh.

Rà soát tất cả các điểm chi trả trên địa bàn tỉnh, đặc biệt những điểm chi trả cần cải tạo, sửa chữa theo kế hoạch năm 2019; thực hiện di chuyển các điểm chi trả tại tầng cao, gây khó khăn cho người hưởng. Điểm chi trả phải đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hợp đồng đã ký giữa cơ quan Bưu điện và cơ quan bảo hiểm xã hội.

Nâng cao công tác an toàn tiền mặt trong quá trình vận chuyển, chi trả tại điểm chi trả theo quy định.

Đối với bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cần đôn đốc cơ quan bưu điện tổng hợp Danh mục điểm chi trả thời điểm hiện tại để đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử của bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh.

Báo cáo Danh mục điểm chi trả về Trung tâm Truyền thông (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) trước ngày 30/10/2019 để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Định kỳ, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chi trả của cơ quan bưu điện tại các điểm chi trả, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, nắm bắt ý kiến đánh giá của người hưởng.

Ngọc Hân