Quy chế hoạt động của Hội đồng quy hoạch quốc gia

27/11/2018 06:00 Nhật Minh
(GDVN) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Chủ tịch Hội đồng quy hoạch quốc gia vừa ký Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng này.

Theo quy chế, Hội đồng quy hoạch quốc gia hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi quy hoạch được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt.

Hội đồng quyết định theo ý kiến biểu quyết của đa số thành viên có mặt biểu quyết tại phiên họp. Thành viên của Hội đồng có quyền bảo lưu ý kiến nếu không đồng ý với kết luận do Hội đồng quyết định; ý kiến bảo lưu được ghi vào Biên bản phiên họp.

Ảnh minh họa: Báo Xây dựng

Trong trường hợp thành viên Hội đồng được điều động sang công tác tại cơ quan, đơn vị khác hoặc được nghỉ hưu theo chế độ, Thủ tướng các bộ, cơ quan ngang bộ cử người thay thế, gửi văn bản đến Cơ quan thường trực của Hội đồng để báo cáo Chủ tịch Hội đồng, trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định thay thế thành viên Hội đồng.

Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên của Hội đồng được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình công tác để giải quyết công việc theo nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng giao.

Cơ quan thường trực của Hội đồng có quyền sử dụng bộ máy và công chức của Bộ để triển khai các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng giao hoặc được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng; được đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các địa phương có liên quan cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu, dữ liệu thuộc phạm vi quản lý để phục vụ việc lập Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đôn đốc Thành viên Hội đồng là đại diện các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương có liên quan triển khai xây dựng các hợp phần quy hoạch trong Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo nhiệm vụ được Chủ tịch Hội đồng giao.

Trước đó, Hội đồng Quy hoạch quốc gia đã được thành lập tại Quyết định 1226/QĐ-TTg. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng là Chủ tịch Hội đồng. Phó Chủ tịch Hội đồng gồm các Bộ trưởng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng.

Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Luật Quy hoạch liên quan đến Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, Quy hoạch vùng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chỉ đạo quá trình tổ chức lập Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, Quy hoạch vùng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các nội dung vướng mắc, vượt thẩm quyền.

Nhật Minh