Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và cấp mã số Bảo hiểm xã hội

02/10/2019 06:09 Trúc Diệp
(GDVN) - Quyết định 1270/QĐ-BHXH ngày 30/9 sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý và cấp mã số Bảo hiểm xã hội cho người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Quyết định 1270/QĐ-BHXH (có hiệu lực từ 30/9/2019) ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/3/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo đó, trong quy trình cập nhật tăng giảm thành viên hộ gia đình, bổ sung trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã đã kết nối liên thông cơ sở dữ liệu với Bộ Tư pháp thì không cần lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế; chỉ nhận danh sách biến động thành viên hộ gia đình (Mẫu số 01-BD) có thông tin của trẻ em được cấp thẻ Bảo hiểm y tế từ Bưu điện; căn cứ thông tin quản lý, rà soát và bổ sung thông tin hộ gia đình vào Mẫu số 01-BD do Bưu điện chuyển đến.

Về phần việc của cơ quan bưu điện: Bổ sung trường hợp Ủy ban nhân dân xã đã kết nối liên thông cơ sở dữ liệu với Bộ Tư pháp thì khi nhận dữ liệu theo Mẫu số 01-BD có thông tin của trẻ em được cấp thẻ Bảo hiểm y tế do cơ quan Bảo hiểm xã hội chuyển đến, in và chuyển Ủy ban nhân dân xã; nhận theo Mẫu số 01-BD từ Ủy ban nhân dân xã cập nhật, bổ sung thông tin vào phần mềm hộ gia đình; nhận dữ liệu theo Mẫu số 01-BD của các trường hợp khai tử, thực hiện xác minh thông tin cá nhân và hộ gia đình để cập nhật báo giảm chết vào phần mềm HGĐ.

Về phía cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện với trường hợp Ủy ban nhân dân xã đã kết nối liên thông cơ sở dữ liệu với Bộ Tư pháp, hệ thống phần mềm cơ quan Bảo hiểm xã hội ngay sau khi nhận được dữ liệu từ Bộ Tư pháp:

Tự động cấp mã số Bảo hiểm xã hội cho trẻ em dưới 6 tuổi; in dữ liệu Danh sách người chỉ tham gia Bảo hiểm y tế (Mẫu D03-TS ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH) đã có mã số Bảo hiểm xã hội của trẻ em dưới 6 tuổi đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế chuyển Phòng/Tổ Quản lý thu thực hiện nghiệp vụ phát sinh theo quy định tại Khoản 2, Điều 33, Quyết định số 595/QĐ-BHXH tối đa 24 giờ; chuyển dữ liệu theo Mẫu số 01-BD có thông tin của trẻ em được cấp thẻ Bảo hiểm y tế chuyển đến Bưu điện để thu thập, cập nhật chính xác thành viên vào hộ gia đình đã được kê khai trong phần mềm HGĐ; Chuyển dữ liệu theo Mẫu số 01-BD của trường hợp khai tử chuyển đến Bưu điện xác minh thông tin cá nhân và hộ gia đình để cập nhật báo giảm chính xác vào phần mềm HGĐ.

Phần trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị bổ sung: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện/xã tổ chức triển khai Công văn số 2823/BTP-CNTT và Quyết định này nhằm cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo kịp thời cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Kiểm tra, đôn đốc, nghiệm thu cơ quan bưu điện thực hiện thu thập, cập nhật chính xác trẻ em dưới 6 tuổi vào hộ gia đình đã được kê khai, các trường hợp báo giảm chết trong phần mềm HGĐ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được dữ liệu theo Mẫu số 01-BD từ cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Quyết định cũng nói rõ, các quy định trước đây của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quy trình, thủ tục, hồ sơ cấp thẻ Bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 6 tuổi được thực hiện theo quy định tại Quyết định 1270/QĐ-BHXH.

Trúc Diệp