Tăng cường giám sát trong Đảng, coi trọng phản biện của nhân dân

23/01/2016 08:32 Trọng Tấn
(GDVN) - Ông Mai Thế Dương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh điều này khi trình bày tham luận tại Đại hội Đảng chiều 22/1.

Ông Mai Thế Dương cho biết, thực tiễn hoạt động của Đảng 86 năm qua đã chứng minh kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, có vị trí hết sức quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng, trước hết là của các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong nhiệm kỳ qua đã tiếp tục được tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, góp phần thiết thực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, giữ vững bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới xứng đáng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - ông Mai Thế Dương. ảnh: Nông thôn ngày nay.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đã đề ra, cần nhận thức đúng, đầy đủ và thực hiện đồng bộ các giải pháp:

Tiếp tục khẳng định kiểm tra, giám sát là những chức năng, phương thức lãnh đạo của Đảng- một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng, trước hết là của các cấp ủy và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy; đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm có hiệu lực, hiệu quả.

Bài tham luận thẳng thắn của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh

Cùng với việc tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng, phải coi trọng, phát huy trách nhiệm kiểm tra, giám sát, phản biện của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội và các cơ quan thông tin đại chúng đối với tổ chức Đảng, đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra các cấp phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi trách nhiệm, Điều lệ Đảng, chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng để đề xuất, bổ sung, phát triển chủ trương, quan điểm, phương pháp, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị 

Trình bày tham luận tại hội trường chiều 22/1, bà chí Đỗ Thị Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã làm rõ thêm về nội dung "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở".

Đại biểu Đỗ Thị Hoàng cho biết, sau khi phân tích những hạn chế, yếu kém, làm rõ nguyên nhân, yếu tố tác động về tổ chức, bộ máy, cơ chế vận hành, năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản lý và tổ chức thực hiện của các tổ chức trong hệ thống chính trị, Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo xây dựng và thực hiện quyết liệt đề án đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế.

Đỗ Thị Hoàng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. ảnh: Báo Quảng Ninh.

Đảng bộ tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhóm giải pháp mang tính đột phá:

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, giảm đầu mối, tránh trùng chéo; cải cách hành chính theo hướng tách dần dịch vụ công ra khỏi quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu nhân dân; mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác lựa chọn, đánh giá bổ nhiệm cán bộ; nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách; thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Chia sẻ những bài học kinh nghiệm của địa phương, đồng chí Đỗ Thị Hoàng nhấn mạnh: Kết quả đạt được chưa nhiều nhưng là quyết tâm của cả hệ thống chính trị của Quảng Ninh, thể hiện ở tư tưởng chủ động dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngại khó, không cầu toàn, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện, những việc chưa có quy định nhưng thực tế đòi hỏi cần mạnh dạn đề xuất và thực hiện thí điểm.

Kết quả đó là bài học phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương.

Đó là bài học về sự chủ động, linh hoạt sáng tạo, quyết liệt bảo đảm hài hòa lợi ích của nhân dân và doanh nghiệp; thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức Đảng, gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện cải cách hành chính và tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ và đảng viên.

Từ những thực tiễn của địa phương, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đề xuất một số giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả hơn Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Theo đó, cần tăng cường phân cấp triệt để về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế gắn với thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát và quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

Chỉ đạo quyết liệt hơn nữa đổi mới công tác cán bộ, sớm ban hành quy chế thi tuyển các chức danh lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị; bổ sung các quy định về chế độ tiền lương, phụ cấp gồm "phần cứng" ổn định theo ngạch bậc và phần " mềm" theo hiệu suất, sáng kiến; sớm chỉ đạo xây dựng và thực hiện thí điểm nhất thể hóa một số tổ chức, chức danh lãnh đạo của cơ quan tổ chức có chức danh, nhiệm vụ tương đồng.

Trọng Tấn