Xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác thi đua, khen thưởng

03/08/2016 11:35 Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác thi đua, khen thưởng.

Thủ tướng yêu cầu, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Công tác thi đua phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, cấp, ngành.

Các phong trào thi đua cần xác định rõ chủ đề, nội dung và biện pháp thực hiện, hình thức cần phong phú, bám sát nhiệm vụ được giao.

Công tác khen thưởng phải bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng tiêu chuẩn, thực chất, tránh tràn lan.

Tổng Bí thư yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với các tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm trong việc thẩm định, đề nghị cấp có thẩm quyền phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (năm 2011). ảnh: pvc.

Chú trọng đến khen thưởng đột xuất, phát hiện nhân tố mới, điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt, việc tốt, những người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân và có các hình thức khen thưởng đột xuất, phù hợp, kịp thời.

Việc khen thưởng cho các đối tượng là doanh nghiệp, người đứng đầu doanh nghiệp cần chú ý tới kết quả sản xuất kinh doanh và dư luận xã hội.

Sau sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh, phải làm rõ có "chạy danh hiệu" không?

Các bộ, ngành, địa phương phải đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội như:

Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo môi trường và động lực mới cho sự phát triển.

Thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, bảo đảm an sinh xã hội góp phần nâng cao đời sống nhân dân, làm tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa...

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chú trọng thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"…

Về công tác tuyên truyền cần phát huy vai trò tích cực của các cơ quan truyền thông, báo chí trong phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới; biểu dương, tôn vinh điển hình người tốt, việc tốt.

Liên quan tới công tác thi đua khen thưởng, giữa tháng 7/2016, Công văn số 1578-CV/VPTW gửi các ban, bộ, cơ quan liên quan, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về các công việc cần làm tiếp sau khi có thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ông Trịnh Xuân Thanh, yêu cầu:

Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ và Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương có sự tham gia của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với các tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm trong việc thẩm định, đề nghị cấp có thẩm quyền tặng thưởng Huân chương Lao động trong 2 năm liền (năm 2009 và 2010) và phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (năm 2011). 

Ngọc Quang