Ý Đảng và lòng dân

21/01/2016 06:08 Ths Trương Khắc Trà
(GDVN) - Mong rằng các đại biểu hãy là đại biểu của dân, do dân, vì dân để sáng suốt lựa chọn những cá nhân đủ tâm, tầm và tài đáp ứng đưa ý Đảng đến với lòng dân.

LTS: Trong những ngày này, đảng viên, nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài đang hướng về Tổ quốc, náo nức, hân hoan chờ đón sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của đất nước: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

Bởi, mỗi kỳ Đại hội là một dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước nhìn lại chặng đường lịch sử phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây cũng là dịp để khẳng định rõ những thành tựu, rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; làm giàu thêm hành trang vươn tới mục tiêu đất nước  phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Trong niềm hân hoan đó, mong muốn của Ths Trương Khắc Trà cũng là niềm mong ước của nhân dân rằng các đại biểu hãy sáng suốt lựa chọn ra những cá nhân đủ tâm, tầm và tài đáp ứng yêu cầu đưa ý Đảng đến với lòng dân. 

Tòa soạn trân trọng gửi tới độc giả bài viết. 


Trong những ngày này Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng - sự kiện trọng đại của đất nước đang diễn ra, hàng chục triệu người dân đang hướng về Hà Nội. Nơi đây, các quyết định sẽ tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội trong những năm tiếp theo. 

Thực tiễn hơn 85 năm từ khi Đảng ra đời đã cho chúng ta rút ra những bài học lý luận đắt giá rằng; thời kỳ nào Đảng biết phát huy sức mạnh toàn dân thì thời kỳ đó hưng vượng, ngược lại một khi ý Đảng “không gặp” lòng dân vận nước sẽ nguy nan.

Trong lịch sử phong kiến Việt Nam tư tưởng “dân là gốc” từng được Nguyễn Trãi thay mặt Lê Lợi viết rất rõ trong mở đầu “Bình Ngô đại cáo”: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”.

Và ông là người đã sớm đưa ra nhận định: “Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân” [1] để cảnh báo cho những ai đi ngược lại lợi ích của dân, làm trái lòng dân.

Mong rằng các đại biểu hãy là đại biểu của dân, do dân, vì dân để sáng suốt lựa chọn những cá nhân đủ tâm, tầm và tài đáp ứng đưa ý Đảng đến với lòng dân. (Ảnh: hanoimoi.com.vn)

Đến Triều Nguyễn, khi vua Hàm Nghi rời Kinh đô Huế để phát động kháng chiến chống thực dân Pháp, trong lời chiếu “Cần Vương” của mình, nhà vua đã viết: “Dân là gốc của xã tắc”.

Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 ghi rõ:

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” [2].

Là đội tiên phong của giai cấp công nhân và đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động vậy nên trước hết Đảng phải gương mẫu, phải giữ gìn sự đoàn kết từ ngay trong nội bộ như giữ gìn con ngươi của mắt mình “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

“Những buổi ngày xưa vọng nói về”

(GDVN) - Lòng dân hy vọng Đại hội sáng suốt bầu đúng người, phân công đúng việc, làm tốt công việc được giao và biết sử dụng người tài để dân được lợi, nước được vinh.

Nhưng hiện nay một trong những vấn đề cấp bách nóng bỏng trong xây dựng Đảng đó là sự thoái hóa biến chất của một bộ phận không nhỏ Đảng viên có chức vụ cao, chính bộ phận “không nhỏ” này là cha đẻ của vấn nạn tham nhũng, lãng phí, hách dịch, cửa quyền, chủ nghĩa bè phái…đã và đang làm giảm sút lòng tin của nhân dân vào Đảng.

Cương lĩnh đầu tiên của Đảng khẳng định: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng chứ không phải là việc của một hai người” [3]. 

Bởi mục đích cuối cùng của cách mạng là đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân, tư tưởng hẹp hòi, thủ cựu, vun vén cá nhân và tham vọng chính trị, lợi ích nhóm…sẽ đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, là nhân tố cản trở ý Đảng gặp lòng dân.

Những năm đầu đổi mới đã cho chúng ta những bài học xương máu đớn đau nhưng cần phải có đó là bệnh chủ quan, duy ý chí vi phạm nghiêm trọng quy luật khách quan của Chủ nghĩa Mác-Lênin khiến con đường đổi mới lâm vào bế tắc, chính sách chưa hợp lòng dân làm cho động lực lao động bị triệt tiêu.

Ý Đảng là nghị lực, là quyết tâm và bản lĩnh chính trị của tổ chức đảng, đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. 

Nhưng ý Đảng muốn đúng, muốn trở thành hiện thực, biến thành phong trào cách mạng của quần chúng thì ngoài việc nắm vững thực chất lý luận khoa học, cách mạng của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động của Đảng ta, còn phải nắm chắc, dựa vững vào lòng dân.

Quyết tâm chính trị là khâu quan trọng trong thực hiện sự lãnh đạo của Đảng nhưng quyết tâm chính trị không phải chỉ là hô hào, khẩu hiệu, phát động, khoa trương, hình thức để rồi sa vào bệnh thành tích và duy ý chí, quyết tâm chính trị phải được đảm bảo bởi cái “mỏ neo” thực tiễn, là làm cái gì? Làm như thế nào? Đạt được cái gì?.

Có thể nói rằng chính sách phải là nơi “gặp gỡ” giữa Đảng và nhân dân, chính sách phải vì dân, là nơi thể hiện ý Đảng nhưng phải hợp với lòng dân khi đó chính sách mới thực sự đi vào cuộc sống.

Nhưng thực tế cho thấy nhiều chính sách hiện nay vẫn mang tư duy “máy lạnh”, thể hiện ý chí của một vài cá nhân, đem cái riêng để áp đặt cái chung khiến lòng dân xa rời.

Nhân Dân không phải là số đông, Nhân Dân là tất cả

(GDVN) - Số đông chưa chắc đã đúng nhưng Nhân Dân tuyệt đối không bao giờ sai bởi Nhân Dân không phải là số đông, Nhân Dân là tất cả.

Đảng ta từ nhân dân mà ra, ý Đảng bắt nguồn từ lòng dân và chính lòng dân đã kết thành ý Đảng.

Đảng lãnh đạo nhân dân thì nhân dân cũng được quyền nói lên chính kiến của mình. 

Ý Đảng không thể khác với lòng dân. Đảng phải trực tiếp trả lời câu hỏi: Nhân dân đang muốn gì? Để từ đó đề ra các chủ trương, đường lối cho đúng, cho sát và phù hợp với nhân dân. 

Ở đâu đó vẫn có những “con sâu làm rầu nồi canh” nhưng đó nhất quyết không thể đại diện cho ý chí của Đảng. Nhiều ngày qua, thông tin bịa đặt xuất hiện tràn lan trên mạng chỉ mang tính…suy diễn thiếu căn cứ và tuyệt nhiên cũng không thể nào xem đó là “lòng dân” như các thế lực xấu cố gắng nhồi nhét.

Mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” mà Đảng ta từng bước phấn đấu chỉ có thể thành công khi Đảng, Nhà nước mãi mãi lấy “dân là gốc”, phát huy tốt sức mạnh to lớn của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thường xuyên gắn kết chặt chẽ “lòng dân, ý Đảng” trong lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.

Mặc dù vẫn còn đó những khó khăn thách thức nhưng con đường đổi mới và hội nhập luôn rộng mở với toàn Đảng toàn dân ta, mong rằng các đại biểu hãy là đại biểu của dân, do dân, vì dân để sáng suốt lựa chọn ra những cá nhân đủ tâm, tầm và tài đáp ứng yêu cầu đưa ý Đảng đến với lòng dân.

Tài liệu tham khảo:

[1] http://m.daidoanket.vn/tham-vanampphan-bien/long-dan-la-y-troi/70564

[2] http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/toan-van-hien-phap-nuoc-chxhcn-viet-nam-201311281149826.htm

[3]http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/PrintStory.aspx?distribution=29861&print=true

Ths Trương Khắc Trà