Triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản

08/04/2017 11:43
Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản.
Triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản ảnh 1
Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì xây dựng thông tư hướng dẫn chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản. ảnh trên Hà nội mới

Theo kế hoạch, quý II/2017 sẽ hoàn thành tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản; xây dựng báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của luật.

Xây dựng 7 văn bản quy định chi tiết luật; sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để đảm bảo phù hợp với Luật.

Trong đó, Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì xây dựng Nghị định quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn.

Bộ Tài chính chủ trì xây dựng thông tư hướng dẫn chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp sẽ chủ trì xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản. Việc xây dựng trang thông tin điện tử phải hoàn thành vào Quý IV năm 2017.

Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu hàng năm, ở trung ương tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu về đấu giá tài sản cho các bộ, ban, ngành có tài sản mà theo quy định của pháp luật phải bán thông qua hình thức đấu giá.

Ở địa phương tổ chức tập huấn chuyên sâu về đấu giá tài sản cho các sở, ban, ngành có tài sản mà theo quy định của pháp luật phải bán thông qua hình thức đấu giá.

Ngọc Quang