Em thoát rồi

20/03/2012 00:10 Tạ Vân(st)
(GDVN) - Phút sáng dạ của một bệnh nhân tâm thần


Tạ Vân(st)