Không thể nhịn cười Đôrêmon "chế" (P42)

26/02/2012 10:40 TL (sưu tầm)
(GDVN) - Mon: "Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con chó sủa rồi lại thôi"
TL (sưu tầm)