Thiếu nữ việt và những chiêu tự tin "quá đáng"

13/08/2012 13:35 TL (st)
Những ảnh khó đỡ của chị em (P3)
TL (st)