Đề nghị không tái bổ nhiệm Thứ trưởng Cao Minh Quang

02/07/2012 06:25
Đa số thành viên Ban cán sự Đảng Bộ Y tế thống nhất đề nghị không tái bổ nhiệm Thứ trưởng Cao Minh Quang do mắc sai phạm. Ông Cao Minh Quang được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế vào năm 2007, nhiệm kỳ 5 năm.

Kiến nghị kỷ luật Đảng Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang

16/02/2012 17:27
Tại cuộc họp kiểm điểm đảng viên Cao Minh Quang sáng 16-2, có 2/9 thành viên dự họp đề nghị kỷ luật ở mức khiển trách, 2 đề nghị cảnh cáo, 4 đề nghị cách chức Uỷ viên thường vụ Đảng bộ Bộ Y tế và 1 đề nghị mức kỷ luật cao nhất là khai trừ đảng.