Đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu

26/11/2017 09:41
Diệu Linh
(GDVN) - Thủ tướng phê duyệt kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển.

Nội dung của kế hoạch giai đoạn 2018-2020 gồm: Xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển; xây dựng, kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển;

Đào tạo, tập huấn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về giám sát, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển; hợp tác quốc tế về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển.

Đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu nhằm bảo vệ môi trường. ảnh: VGP.
Đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu nhằm bảo vệ môi trường. ảnh: VGP.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng Quy chế phối hợp trong giám sát, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển; xây dựng, ban hành: Quy trình giám sát sự cố tràn dầu trên biển, Quy trình lập hồ sơ đòi bồi thường thiệt hại do sự cố hóa chất độc trên biển gây ra.

Bên cạnh đó, chủ trì xây dựng đề án kiện toàn và nâng cao năng lực hệ thống giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển; chủ trì dự án đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ hoạt động giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển.

Bộ Công Thương chủ trì xây dựng, ban hành quy trình giám sát sự cố hóa chất độc trên biển; chủ trì xây dựng Đề án kiện toàn và nâng cao năng lực hệ thống giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố chất độc trên biển; chủ trì dự án đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ hoạt động giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố chất độc trên biển.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng cơ chế hỗ trợ, đền bù, khắc phục hậu quả do sự cố hóa chất độc  trên biển gây ra đối với lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản.

Diệu Linh