Đỗ Thị Nhung, Thái Bình, THPT Bắc Đông Quan (1294)

10/05/2012 13:00
(GDVN) - Thí sinh Đỗ Thị Nhung đến từ Thái Bình hiện là học sinh trường THPT Bắc Đông Quan. >>Danh sách nữ sinh đã đăng ảnh // Cách gửi ảnh dự thi
Đỗ Thị Nhung, Thái Bình, THPT Bắc Đông Quan (1294) ảnh 1
Đỗ Thị Nhung, Thái Bình, THPT Bắc Đông Quan (1294) ảnh 2
Đỗ Thị Nhung, Thái Bình, THPT Bắc Đông Quan (1294) ảnh 3
Đỗ Thị Nhung, Thái Bình, THPT Bắc Đông Quan (1294) ảnh 4
Đỗ Thị Nhung, Thái Bình, THPT Bắc Đông Quan (1294) ảnh 5
Đỗ Thị Nhung, Thái Bình, THPT Bắc Đông Quan (1294) ảnh 6
Đỗ Thị Nhung, Thái Bình, THPT Bắc Đông Quan (1294) ảnh 7
Đỗ Thị Nhung, Thái Bình, THPT Bắc Đông Quan (1294) ảnh 8
Đỗ Thị Nhung, Thái Bình, THPT Bắc Đông Quan (1294) ảnh 9
Đỗ Thị Nhung, Thái Bình, THPT Bắc Đông Quan (1294) ảnh 10
Đỗ Thị Nhung, Thái Bình, THPT Bắc Đông Quan (1294) ảnh 11
Đỗ Thị Nhung, Thái Bình, THPT Bắc Đông Quan (1294) ảnh 12
Đỗ Thị Nhung, Thái Bình, THPT Bắc Đông Quan (1294) ảnh 13
Đỗ Thị Nhung, Thái Bình, THPT Bắc Đông Quan (1294) ảnh 14
Đỗ Thị Nhung, Thái Bình, THPT Bắc Đông Quan (1294) ảnh 15
Đỗ Thị Nhung, Thái Bình, THPT Bắc Đông Quan (1294) ảnh 16
Đỗ Thị Nhung, Thái Bình, THPT Bắc Đông Quan (1294) ảnh 17
Đỗ Thị Nhung, Thái Bình, THPT Bắc Đông Quan (1294) ảnh 18
Đỗ Thị Nhung, Thái Bình, THPT Bắc Đông Quan (1294) ảnh 19
Đỗ Thị Nhung, Thái Bình, THPT Bắc Đông Quan (1294) ảnh 20
Đỗ Thị Nhung, Thái Bình, THPT Bắc Đông Quan (1294) ảnh 21

Đỗ Thị Nhung, Thái Bình, THPT Bắc Đông Quan (1294) ảnh 22
Đỗ Thị Nhung, Thái Bình, THPT Bắc Đông Quan (1294) ảnh 23