Hải Phòng chưa cho phép các nhà trường thu học phí và một số khoản đầu năm học

02/09/2022 06:55
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng chỉ đạo các trường chưa thực hiện thu học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo năm học 2022-2023.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã ban hành văn bản số 2765/SGDĐT-KHTC ngày 31/8/2022 gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện; các trường trung học phổ thông công lập, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở về việc chưa thực hiện thu học phí, các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo năm học 2022-2023.

Theo văn bản này, hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tổ chức lấy ý kiến để đề xuất Chính phủ về lộ trình học phí và chính sách miễn giảm học phí đối với học sinh trung học cơ sở.

Trong khi đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đang tổng hợp ý kiến của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện để trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02 ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng chỉ đạo các cơ sở giáo dục chưa được thu một số khoản đầu năm học (Ảnh: LT)

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng chỉ đạo các cơ sở giáo dục chưa được thu một số khoản đầu năm học (Ảnh: LT)

Vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính chưa có căn cứ ban hành Hướng dẫn liên Sở về thu, sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2022-2023.

Tuy nhiên, qua theo dõi, kiểm tra và phản ánh của cha mẹ học sinh, dư luận xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo thấy rằng, có trường công lập đã lập kế hoạch, phổ biến, thông tin tới cha mẹ học sinh về các khoản thu năm học 2022-2023; thậm chí đã có trường thực hiện thu, tạm thu đối với các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục;

Có trường công lập thực hiện kế hoạch vận động tài trợ (theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân) ngay trước năm học mới, vào dịp tuyển sinh đầu cấp một cách nóng vội, thiếu công khai, minh bạch, chưa bảo đảm quy trình, thủ tục, có biểu hiện “cào bằng”, khoán chỉ tiêu.

Để việc thực hiện thu, sử dụng các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2022-2023, nhất là trong các cơ sở giáo dục công lập bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, tránh gây bức xúc trong nhân dân, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện; yêu cầu các trường trung học phổ thông công lập, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở thực hiện nghiêm nội dung sau:

Về thực hiện các khoản thu năm học 2022-2023:

Đối với khoản thu học phí: Tạm thời chưa tổ chức thực hiện thu cho đến khi có chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền về mức thu học phí năm học 2022-2023.

Đối với các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục: Tạm thời chưa tổ chức thực hiện thu cho đến khi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính ban hành Hướng dẫn liên Sở.

Đối với việc vận động tài trợ theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, công khai, minh bạch, thiết thực, hiệu quả; phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương, cha mẹ học sinh, tuyệt đối tránh lợi dụng, lạm dụng gây bức xúc xã hội.

Sở Giáo dục cũng đề nghị các quận, huyện phối hợp chặt chẽ với Sở trong việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thu, chi trong các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp quản lý, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị giáo dục trong việc thực hiện thu, sử dụng các khoản thu tại đơn vị;

Đồng thời thực hiện trách nhiệm giải trình với xã hội về hoạt động của các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý, trong đó có nội dung quản lý các khoản thu trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/8/2018 của Chính phủ về quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục.

Sở yêu cầu Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông công lập, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở chịu trách nhiệm của người đứng đầu trước Giám đốc Sở, trước pháp luật nếu để xảy ra sai phạm trong công tác thu, chi tại đơn vị.

LÃ TIẾN