Thế giới sử dụng điện thoại như thế nào?

16/01/2012 14:57 Theo Genk
Dưới đây là thói quen sử dụng điện thoại theo Quốc gia.