20 nước 'khốn khổ', lạm phát trên thế giới theo NC của Arthur Okun

04/06/2012 06:00 Ngọc Ninh (Theo Businessinsider)
(GDVN) - Dựa vào tỷ lệ người thất nghiệp và nạn lạm phát, Zimbabwe chính là nước có cuộc sống khốn khổ nhất thế giới theo nghiên cứu của nhà kinh tế Arthur Okun.
Thứ 20: Iran
Chỉ số đau khổ: 37,8%
Chỉ số lạm phát: 22,5%
Thất nghiệp: 15,3%
Thứ 19: Afghanistan
Chỉ số đau khổ: 42,7%
Lạm phát: 7,7%
Thất nghiệp: 35,0%
Thứ 18: Dải Gaza
Chỉ số đau khổ: 45,0%
Lạm phát: 5,0%
Thất nghiệp: 40,0%
Thứ 17: Bosnia và Herzegovina
Chỉ số đau khổ: 47,1%
Lạm phát: 3,8%
Thất nghiệp: 43,3%
Thứ 16: Swaziland
Chỉ số đau khổ: 48,0%
Lạm phát: 8,0%
Thất nghiệp: 40,0%
Thứ 15: Đảo quốc Marshall
 Chỉ số đau khổ: 48,9%
Lạm phát: 12,9%
Thất nghiệp: 36,0%
Thứ 14: Haiti
Chỉ số đau khổ: 49,9%
Lạm phát: 9,3%
Thất nghiệp: 40,6%
Thú 13: Kenya
Chỉ số đau khổ: 51,0%
Lạm phát: 11,0%
Thất nghiệp: 40,0%
Thú 12: Senegal
Chỉ số đau khổ: 51,4%
Lạm phát: 3,4%
Tỷ lệ thất nghiệp: 48,0%
Thứ 11: Lesotho
Chỉ số đau khổ: 52,2%
Lạm phát: 7,2%
Tỷ lệ thất nghiệp: 45,0%
Thứ 10: Belarus
Chỉ số đau khổ: 53,4%
Lạm phát: 52,4%
Thất nghiệp: 1,0%
Thứ 9: Kosovo
Chỉ số đau khổ: 53,6%
Lạm phát: 8,3%
Thất nghiệp: 45,3%
Thứ 8: Nepal
Chỉ số đau khổ: 53,8%
Lạm phát: 7,8%
Tỷ lệ thất nghiệp: 46,0%
Thứ 7: Yemen
Chỉ số đau khổ: 55,0%
Lạm phát: 20,0%
Thất nghiệp: 35,0%
Thứ 6: Namibia
Chỉ số đau khổ: 56,5%
Lạm phát: 5,3%
Thất nghiệp: 51,2%
Thứ 5: Djibouti
Chỉ số đau khổ: 66,0%
Lạm phát: 7,0%
Tỷ lệ thất nghiệp: 59,0%
Thứ 4: Turkmenistan
Chỉ số đau khổ: 75,0%
Lạm phát: 15,0%
Tỷ lệ thất nghiệp: 60,0%
Thứ 3: Burkina Faso
Chỉ số đau khổ: 80,6%
Lạm phát: 3,6%
Tỷ lệ thất nghiệp: 77,0%
Thứ 2: Liberia
Chỉ số đau khổ: 95,0%
Lạm phát: 10,0%
Tỷ lệ thất nghiệp: 85,0%
Thứ nhất: Zimbabwe
Chỉ số đau khổ: 100,6%
Lạm phát: 5,6%
Tỷ lệ thất nghiệp: 95,0%
Ngọc Ninh (Theo Businessinsider)