Ban Kinh tế Trung ương tham mưu các chính sách lớn

06/01/2013 20:32 Kỳ Duyên/vnexpress
Theo Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Kinh tế trung ương có nhiệm vụ chính là chủ trì, tham gia nghiên cứu cũng như thẩm định các đề án về kinh tế - xã hội quan trọng trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Theo nội dung quyết định của Bộ Chính trị, Ban Kinh tế Trung ương gồm 8 đơn vị, trong đó có 6 vụ chức năng, được giao thực hiện 5 nhiệm vụ chính. Trước hết là chủ trì, tham gia nghiên cứu, đề xuất xây dựng đường lối, chủ trương, nghị quyết đại hội, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các cơ chế, chính sách lớn về tế-xã hội, phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất…

Ban Kinh tế Trung ương do ông Vương Đình Huệ đứng đầu sẽ có 5 nhiệm vụ lớn. Ảnh: Hoàng Hà

Ban Kinh tế Trung ương cũng sẽ chịu trách nhiệm thẩm định các đề án về kinh tế-xã hội trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Cùng với đó là hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách về kinh tế-xã hội; chủ trì hoặc tham gia sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định… của Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kinh tế - xã hội.

Ban Kinh tế Trung ương sẽ giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư nắm tình hình, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, sắp xếp, đổi mới, tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước, hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững theo chương trình, kế hoạch và phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng sẽ tham gia ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, ở khối các cơ quan kinh tế-xã hội theo phân công, phân cấp và thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp trên giao.

Các nội dung nêu trên đã được thể hiện tại Quyết định ngày 28/12/2012 của Bộ Chính trị về việc thành lập Ban Kinh tế Trung ương và phân công ông Vương Đình Huệ làm trưởng ban. Cùng với Ban Kinh tế, Bộ Chính trị cũng quyết định thành lập Ban Nội chính Trung ương với 6 nhiệm vụ chính, giao ông Nguyễn Bá Thanh - Hiện là Chủ tịch UBND, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng làm trưởng ban.

Kỳ Duyên/vnexpress