Bán toàn bộ vốn nhà nước tại Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam

07/01/2015 10:49 Ngọc Quang
(GDVN) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã ký văn bản đồng ý bán toàn bộ vốn nhà nước hiện có tại Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam.

Vốn điều lệ của Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam là 876.028.230.000 đồng, trong đó cổ phần nhà nước là 855.812.230.000, chiếm 97,7% vốn điều lệ; cổ phần của người lao động, tổ chức Công đoàn 4.514.000.000 đồng, chiếm 0,51% vốn điều lệ; cổ phần của nhà đầu tư mua đấu giá 15.702.000.000 đồng, chiếm 1,79% vốn điều lệ.

Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam - CTCP không thuộc diện Nhà nước nắm giữ cổ phần. Do vậy, việc tổng công ty này bán toàn bộ phần vốn nhà nước hiện có là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Thủ tướng đồng ý bán toàn bộ vốn nhà nước tại Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cố phần hóa Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI) có vốn điều lệ 900 tỷ đồng. Về cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu, tổng số cổ phần là 90 triệu cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

Trong đó, có 36 triệu cổ phần nhà nước, chiếm 40% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp 1,168 triệu cổ phần, chiếm 1,3% vốn điều lệ;  bán ưu đãi cho tổ chức công đoàn 63.000 cổ phần chiếm 0,07% vốn điều lệ; bán cho nhà đầu tư chiến lược 31,5 triệu cổ phần, chiếm 35% vốn điều lệ; bán đấu giá công khai 21,269 triệu cổ phần, chiếm 23,63% vốn điều lệ.

Trong kế hoạch cổ phần hóa, sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng Chính phủ cũng đã  có ý kiến chỉ đạo về việc sắp xếp các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý thực hiện cổ phần hóa năm 2015 các Công ty Vận tải hành khách: Hà Nội và Sài Gòn (sau khi chuyển thành công ty TNHH một thành viên trong năm 2014).

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý thực hiện cổ phần hóa 15 Công ty TNHH một thành viên quản lý đường sắt trong năm 2015 gồm: Hà Hải, Hà Thái, Yên Lào, Hà Lạng, Vĩnh Phú, Hà Ninh, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Quảng Bình, Bình Trị Thiên, Quảng Nam-Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Phú Khánh, Thuận Hải, Sài Gòn.

5 Công ty TNHH một thành viên Thông tin tín hiệu đường sắt: Hà Nội, Bắc Giang, Vinh, Đà Nẵng, Sài Gòn cũng thuộc diện thực hiện tổ phần hóa năm 2015.

Ngọc Quang