BIDV tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

23/04/2018 13:45 Hồ Thu
(GDVN) - Ngày 21/4/2018, tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tham dự Đại hội có 317 người đại diện cho 3.323.351.208 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,21% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội cổ đông thường niên BIDV 2018 thông qua nhiều nội dung quan trọng:

Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị 2017 và trọng tâm hoạt động 2018; Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018;

Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và trọng tâm công tác năm 2018;

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán và phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;

Ngân sách và mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018;

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam;…

BIDV tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Những kết quả tích cực năm 2017

Năm 2017, BIDV tiếp tục khẳng định là Ngân hàng có quy mô dẫn đầu thị trường, giữ vững vị thế, thị phần trong toàn ngành.

Tổng tài sản đạt 1.202.284 tỷ đồng, tăng trưởng 19,5% so với năm 2016, tiếp tục duy trì vị thế là ngân hàng có quy mô lớn nhất trên thị trường.

Tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 1.154.154 tỷ đồng, trong đó dư nợ tín dụng tổ chức kinh tế, cá nhân đạt 862.604 tỷ đồng, tăng trưởng 17% so với năm 2016, chiếm 13,7% thị phần toàn ngành.

Tổng nguồn vốn huy động đạt 1.124.961 tỷ đồng, trong đó huy động vốn tổ chức, dân cư đạt 933.834 tỷ đồng, tăng trưởng 17,4% so với năm 2016, chiếm 12,8% thị phần toàn ngành ngân hàng.

Cơ cấu hoạt động chuyển dịch tích cực theo định hướng gia tăng ở phân khúc khách hàng bán lẻ, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Hoạt động bán lẻ với dư nợ bán lẻ tăng trưởng 35%, chiếm tỷ trọng 30% tổng dư nợ; huy động vốn bán lẻ tăng trưởng 19%, chiếm khoảng 55% tổng huy động vốn; tổng thu nhập ròng bán lẻ chiếm 31% tổng thu nhập ròng.

Phân khúc khách hàng SME đạt mức tăng khá với dư nợ tăng trưởng 31%, huy động vốn tăng trưởng 28% so với năm 2016.

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn hoạt động. Tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất luợng tín dụng, đảm bảo kiểm soát tốt rủi ro: Tỷ lệ nợ xấu là 1,44%.

Các chỉ tiêu an toàn thanh khoản, giới hạn đầu tư đảm bảo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Hoạt động dịch vụ tăng trưởng khá. Thu dịch vụ ròng đạt 4.456 tỷ, tăng trưởng 15,7% so với năm 2016.

Cơ cấu thu dịch vụ chuyển dịch tích cực khi các dòng dịch vụ bán lẻ, hiện đại có tốc độ tăng trưởng tốt.

Tổng thu nhập ròng từ kinh doanh vốn và tiền tệ lần đầu tiên vượt mốc 2.000 tỷ, cao nhất trong 10 năm qua, tăng trưởng 37% so với năm 2016.

Năm 2017 hiệu quả kinh doanh toàn hệ thống tiếp tục nhịp độ tăng trưởng an toàn và bền vững.

Hiệu quả hoạt động kinh doanh ấn tượng trong nhiều năm trở lại đây, cụ thể:

Chênh lệch thu chi đạt kết quả tốt nhất từ trước đến nay, tăng trưởng 39,4% so với 2016;

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 8.665 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với năm 2016.

ROA đạt 0,63%, ROE đạt 15%. Nộp Ngân sách Nhà nước 5.243 tỷ đồng, đứng trong Top đầu các doanh nghiệp nộp ngân sách Nhà nước.

Hoàn thành chi trả cổ tức 7% bằng tiền mặt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017.

Các chỉ tiêu và trọng tâm 2018

Năm 2018, nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục có sự tăng trưởng bền vững với mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 6,7%, kiểm soát lạm phát dưới 4%.

Quán triệt chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về hoạt động ngành ngân hàng tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ toàn ngành và Chỉ thị số 01/CT-NHNN về các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm ngành ngân hàng năm 2018, Đại hội nhất trí với kế hoạch kinh doanh năm 2018, cụ thể:

Tín dụng tăng trưởng tối đa 17% và đảm bảo tuân thủ kế hoạch Ngân hàng nhà Nhà nước giao trong từng thời kỳ;

Huy động vốn tăng trưởng 17% phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn trong từng thời kỳ, đảm bảo cân đối cho nhu cầu tín dụng và đầu tư năm 2018, đáp ứng các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Lợi nhuận trước thuế đạt 9.300 tỷ đồng; Tỷ lệ nợ xấu <2%.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu bổ sung ông Phạm Quang Tùng làm thành viên Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội nhất trí các ưu tiên trọng tâm năm 2018, bao gồm: Nâng cao năng lực tài chính, đa dạng hóa cơ cấu sở hữu, trong đó tập trung triển khai công tác bán chiến lược và hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài;

Tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng; Phấn đấu chuyển dịch cơ cấu thu nhập, tiếp tục đa dạng hóa nền khách hàng;

Tiếp tục thực hiện chuyển đổi mô hình tổ chức gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, thu gọn mô hình chi nhánh và tập trung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh;

Xây dựng, triển khai mạnh mẽ Đề án chiến lược Ngân hàng số của BIDV; Tập trung nguồn lực để thực hiện lộ trình áp dụng Basel II đúng tiến độ, hoàn thiện và nâng cấp hệ thống quản trị rủi ro phù hợp với các nguyên tắc chuẩn mực của Ủy ban Basel;

Tiếp tục bồi đắp phát huy văn hóa doanh nghiệp BIDV, gia tăng sức mạnh nguồn lực nội tại góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tính đến 20/4/2018, tổng tài sản riêng khối Ngân hàng thương mại tăng 3,5%; Dư nợ tín dụng tăng 2,3%; Huy động vốn tăng 5,5%; Lợi nhuận trước thuế riêng khối Ngân hàng thương mại đạt 2.700 tỷ, hoàn thành 29% kế hoạch năm 2018. Chất lượng tín dụng được kiểm soát theo mục tiêu.
Hồ Thu